1       Al mè papà Natalìn
2       Mi i sun dla Vilàta
3       Mè papà l'éva dal nòu
4      Al nimalìn
5      La féra 'd Carpügnàn (1)
6      La féra 'd Carpügnàn (2)
7      Al Natalìn a Vienna
8      Iù piài 'n gignùn al patàti
9      Al Nònu Pipìn (1)

10   
Al Nònu Pipìn  (2)
11    Al Nònu Pipìn  (3)
12    Al Nònu Pipìn  (4)
13    Al Nònu Pipìn  (5)
14    Al Nònu Pipìn  (6)