4Al nimalìn
Il maialino

audio off-line


E lùra mè nònu l'è dìji 'nsèma mè nòna: 'Prùntmi 'l sac che dman ai vag Varsé la féra 'd san Matìa, sül camp dla féra'.Alùra mè nòna l'è pruntài 'l sac,mè nònu l'è partì prëstu, l'è gni la matìn.I agnìvu a pé, ai fàvu nént la stra da Bùrghi, la stradùn, la stra 'd Vilàta tam ma ca i dizùma nüj,pö da Bùrghi pasè i cancéj e pö rivè la casìn'a Ranscia, pö 'l punt dla Sézia e rivè 'n cità, no,i fàvu la stra dla campàgna ca la pasàva dal casìn'i,Furcàut e pö i rivàvu sül punt a dla feruvìa e i rivàvu giü da... lì dès l'è 'l còrso Rigola e i andàvu fìn'a sül camp dla féra e lì iéva la féra cun tüc' 'l béstji, 'l vàchi,i cavàj,i bucìn, i àzu e specialmént ai nimàj e i nimalìn. Alùra mè nònu l'è vüst,l'è girà,l'è vardà,l'è truvà 'n bèl nimalìn , l'è fac' la tratatìva, l'è bütàsi dacòrdi 'nsèma cul lì ca 'l vandìva i nimalìn, l'è crumpàsi 's nimalìn pö l'è campàlu 'ntal sac pö l'è ciapà 'l sac ... oop! ..l'è campàlu 'n spàla e pö dòpu l'è dic' :'Chi vàga ca parchè dès sarà già quàzi dés e mèza, üdazùri, l'è méj ca 'm dazbrìga da 'ndè ca parchè da rivè ca l'ùra dal diznè e tramént ca 'l vén andaré, 'l rìva 'l punt dla Sézia, al tròva 'n so parént al Minìn ca la stàva 'ntla ca di feruvié 'ntè ca pàsa la feruvìa prüma dal punt dla Sézia, la feruvìa che da Varsé la va Nuàra,la Türìn-Milàn. E allora mio nonno ha detto a mia nonna:' Preparami un sacco che domani vado a Vercelli alla fiera di san Mattia, sul campo della fiera. Allora mia nonna gli ha preparato il sacco, mio nonno è partito presto, è venuto di mattina.Venivano a piedi, non facevano la strada di Borgovercelli, lo stradone, la strada di Villata come diciamo noi,poi da Borgovercelli passare i cancelli e poi arrivare alla Cascina Ranza,poi il ponte sulla Sesia e arrivare in città, no, facevano la strada della campagna che passava dalle cascine, Forno caldo e poi arrivavano sl ponte della ferrovia e arrivavano giù da ... lì adesso è il corso Rigola e andavano fino al campo della fiera e lì c'era la fiera con tutte le bestie,le vacche,i cavalli,i vitelli, gli asini e specialmente i maiali e i maialini.Allora mio nonno ha visto,ha girato,ha guardato ha trovato un bel maialino, ha fatto la trattativa,si è messo d'accordo con quello lì che vendeva i maialini, si è comperato questo maialino poi l'ha buttao nel sacco e poi ha preso il sacco ... oop! ... la buttato in spalla e poi ha detto:'Che vada a casa perchè adesso sarà già quasi le dieci e mezza ,undici, è meglio che mi sbrighi  di andare a casa perchè da arrivare a casa all'ora di pranzo e mentre torna indietro, arriva al ponte della Sesia,trova un suo parente il Minìn che stava nella casa dei ferrovieri dove passa la ferrovia prima del ponte sulla Sesia, la ferrovia che da Vercelli va a Novara,la Torino-Milano.
Mè nònu Carlo ca l'éva dal vutantün al dizìva,dop la guèra,parchè lü l'è 'nda fè la guèra dal quìndas al dazdòt,quàn ca l'è gnü ca ,ca ién arpiàsi 'n poc, dal vintòt,dal vintinòu o dal trànta,quàn che ién  ... mè papà, al prüm di matòc' l'éva già grand, l'éva 'nda travajè Varsé, 'l manicomiu, la cminciàva purtè ca 'n quaicòs, alùra ién gavàsi da crumpè na vàca, jün'a sùla.La prüma vàca ca ién crumpà. Mè papà quàn che 'm cüntàva ia stòrji la séra al dizìva:'L'éva na vachët' parchè iàvu nén tànci sold, ién crumpà na vàca pròpi da spéndi poc, e 'l nònu l'è bütàsi dacòrdi 'nsèma 'l Lìnu ca l'éva 'n so amìs e ca iàva na vàca 'nca lüj.Iu tacàvu sùra 'nsèma, e 'n dì  i andàvu lavurè 'l camp dal Lìnu e 'l dì dopu 'l Linu l'andàva jütèi mè nònu, i andàvu lavurè 'l camp ad mè nònu. E pö dòpu l'è gnü la bèla stagiùn, alùra 'l més ad mag',tut i agn ,Varsé sül camp dla féra,ai fàvu la féra al quatòrdas ad mag', la féra 'd san Matìa.Alùra l'è diji 'nsèma mè nòna, l'è dic':' Marìa-mè nòna sa 's ciamàva Marìa, l'è dic'- admàn ia vad Varsé, prùntmi 'n sac  che i vag la féra,ai völ andè crumpè 'n nimalìn.Iùma da tirè sü 'n nimalìn da 'ngrasèlu bén e che pö dòpu che par Natàl , se lu masùma  che i fàgu 'n po 'd salàm, che 't vöghi ca iè si matoc' ca i vénu grand,iùma da dèi da mangè,ai va 'n quaicòs da dèi da mangè, e lùra mè nòna che ànche l'éva... a 's dàva da fè ànca léi par mantén'i la famìglia, trè matòc' e na màta ... mè papà 'l Natalìn l'éva 'l prüm ,pö iéva mè zìu Daniéle dal darsèt, pö mè zìa Dìna dal vint e pö mè zìu Giuàni dal vintiquàt, quìndi 'l mè papà ca l'éva già grand e ca 'l fàva 'l müradùr, i àuc' iévu tüc' matalìn ancùra e matòc'.
Mio nonno che era dell'ottantuno diceva, dopo la guerra, perchè lui è andato a fare la guerra del '15/'18 , quando è venuto a casa , che si sono ripresi un pò , nel '28, '29 o nel '30 quando sono... mio papà ,il primo dei figli era già grande, era andato a lavorare a Vercelli, al manicomio, cominciava a portare a casa qualcosa, allora sono riusciti a comperare una vacca, una sola. La prima vacca che hanno comperato. Mio papà quando mi raccontava le storie alla sera diceva:'Era una vacchetta' perchè non avevano tanti soldi,hanno comperato una vacca proprio da spendere poco, e il nonno si è messo d'accordo con il Lino che era un suo amico e che aveva una vacca anche lui.Le attaccavano sotto insieme, e un giorno andavano a lavorare il campo del Lino e il giorno dopo il Lino andava ad aiutare mio nonno, andavano a lavorare il campo di mio nonno. E poi è venuta la bella stagione, allora al mese di maggio, tutti gli anni, a Vercelli sul campo della fiera,facevano al 14 di maggio, la fiera di san Mattia.Allora ha detto a mia nonna, ha detto:'Maria-mia nonna si chiamava Maria, ha detto-domani vado a Vercelli, preparami un sacco che vado alla fiera, voglio andare a comperare un maialino.Dobbiamo tirare su un maialino  da ingrassarlo bene che poi che per Natale, se lo ammazziamo che facciamo un pò di salami, che vedi che ci sono questi ragazzi che diventano grandi, dobbiamo dargli qialcosa da mangiare, e allora mia nonna che anche era... si dava da fare anche lei per mantenere la famiglia, tre figli e una figlia... mio papà il Natalino era il primo, poi c'era mio zio Daniele del '17 ,poi mia zia Dina del '20 e poi mio zio Giovanni del '24, quindi il mio papà che era già grande e che faceva il muratore, gli altri erano ancora ragazzini e ragazzi.

Alùra al rìva lì,'l tròva 'l Minìn che i sévu parént. Al Minìn ai dis:'Carlo!- ai dàva dal vüj parchè mè nònu l'éva püsè ansiàn che lüj e lùra dis:'Càrlo ma 'ntè séi andà? Séi andà fè la féra?' e lü 'l dis :'Sì Minìn'. 'E què séi crumpà?.  ' E iù crumpà 'l nimalìn'.'Oh,fèmlu vöghi,fèmlu vöghi 's nimalìn, chisà che bèl nimalìn séi crumpà'. Alùra mè nònu ànche par tirè 'n po 'l fià, 'l tìra giü 'l sac da spàla, al drimb al sac par fèji vöghi 'l nimalìn, l'è gnanc fai témp drìmbi 'l sac,cul nimalìn l'è partì tam mè na füzëta, l'è scapà ,l'è bütàsi cùri sül giarùn dla Sézia, l'andàva 'nvèr l'àva... l'è dic':'Ma Minìn, ma què t'è fàmi fè-mè nònu l'è campàsi i man anti cavëj-ma t'àvi nén da fèmi 'n travàj paröc', e dès mè i fag... e i sùma ancùra bun ciapèlu?' e lùra ,cur da chi,cur da là e 'Spécia chi piju  na pèrcia.... e l'è daji na pèrcia mè nòno e na pèrcia lüj, cur da chi,cur da là paröc'... e 's gavàvu pü,dapartüt anté i andàvu as nimalìn la scapàva na vìra da chi , na vìra da là.Iévu 'nti fastìdi püsè gros parchè iévu pü nén bun ciapè 's nimalìn. Pö mè nònu l'è gniji 'ntla mént, l'è dìji:'At dévi piè 'n quaicòs da dèji 'n quaicòs da mangè'. Alùra ién pià na barnëta, iàn bütài 'ndénta quaicòs da mangè, dla farìn'a , 'nquaicòs paröc' e pö iàn cmincià ciamèlu: 'Ci!!..Cii!! ...Ci!!...,'Ci!!..Cii!! ...Ci!!....Paröc' as nimalìn an poc par vìra l'è uzinàsi e quàn ca l'è uzinàsi ién campàji 'l sac dos e pö ién pü nént lasàlu scapè,ién gavàsi da ciapèlu e ién campàlu dénta. E mè nònu l'è pià 'l sac da zghigià l'è campàlu 'n spàla e l'è dic':'Minìn fàmi pü 'n travàj paröc' n'àuta vìra.T'è fàmi pròpi tribülè tant.Vàrda 'l témp ca t'è fàmi pèrdi e l'è pià la stra dal casìn'i,casìn'a Bianca,Castelmarlìn, an Furcàud, la Baràzia, la Bràia, da rivè fìn'a la Vilàta ,da rivè ca par l'ùra dal diznè, ma l'è rivà ca tàrdi e mè nòna l'è dic':' Ma què t'è fac' 'd vòti fìna dès?'
Allora arriva lì, trova il Minìn che erano parenti.Il Minìn gli dice'Carlo!-gli dava del voi perchè mio nonno era più anziano di lui e allora dice'Carlo ma dove siete andato?Siete andato alla fiera?' e lui:'Sì Minìn'.'E che cosa avete comperato?'.' 'Ho comperato un maialino'.'Oh, fatemelo vedere, fatemelo vedere,chisà che bel maialino avete comperato'.Allora mio nonno anche per tirare un pò il fiato,tira giù il sacco da spalla,apre il sacco per fargli vedere il maialino,non ha neanche fatto in tempo ad aprire il sacco,quel maialino è partito come un razzo,è scappato,si è messo a correre sul greto della Sesia,andava verso ,l'acqua... ha detto:' Ma Minìn,ma che cosa mi hai fatto fare-mio nonno si è messo le mani nei capelli-ma non dovevi farmi un lavoro così,e adesso come faccio?...e siamo ancora capaci di prenderlo?'e allora,corri di qui corri di là e 'Aspetta che prediamo una pertica...e gli ha dato una pertica a mio nonno e una pertica a lui,corri di qui,corri di là così...e non riuscivano più dappertutto dove andavano questo maialino scappava una volta di qui,una volta di là.Erano nei fastidi più grossi perchè non erano più capaci di prendere questo maialino.Poi a mio nonno è venuto in mente,gli ha detto:'Devi prendere qualcosa da dargli qualcosa da mangiare.Allora hanno preso una cassetta gli hanno messo dentro qualcosa da mangiare, della farina,qualcosa così e poi hanno incominciato a chiamarlo:'Ci!!..Cii!! ...Ci!!...,' Ci!!.. Cii!! ...Ci!!.... Così questo maialino un pò per volta si è avvicinato e quando si è avvicinato gli hanno buttato il sacco addosso e poi non lo hanno più lasciato scappare,sono riusciti a prenderlo e lo hanno buttato dentro.E mio nonno ha preso il sacco in fretta ,lo ha buttato in spalla e ha detto:'Minìn non farmi più un lavoro così un'altra volta .Mi hai fatto proprio tribolare tanto.Guarda il tempo che mi hai fatto perdere e ha preso la strada delle cascine,cascina Bianca,Castelmerlino, Furcaud,la Baraggia,la Braia,per arrivare fino alla Villata,per arrivare a casa per l'ora di pranzo,ma era arrivato a casa tardi e mia nonna ha detto:'Ma che cosa hai fatto delle volte fino adesso?'