5

La féra 'd Carpügnàn (1)
La fiera di Carpignano (1)
sgnaché chi a snìstra
audio off-line
 
 La stra che praticamént la pàsa dré l'érzu adla Sézia, sü la spùnda snìstra dla Sèzia, la spùnda Nuaréza e l'è rivà a Carpügnàn.Se iéj prezént,entrànd antal paìs, quan ca 's rìva 'n piàsa,jè na stra ca la va la snìstra e la va anvèr al punt dla Sézia e Ghizlaréng e la spùnda drìcia dla Sézia,la spùnda Varsléza e sü la drìcia an piàsa jè la stra ca la va par  al nuarés,Fàra ,Süscàn,Ghèm , Rumagnàn.Lì, pròpi pö 'ntè ca jè la stra par andè la snìstra, as rìva lì dòpu la piàsa a jè al fòro boàrio, al camp dla féra 'ntè ca i fan al marcà dal béstji. E lì 'n fàcia 'l camp dla féra jè la Locànda Itàlia',jan na bèla tratorìa ai fan pròpi da mangè bén, ancasì l'àva dji mè nònu la séra 'mprüma. Mè papà alùra la matìn l'è pià la so bìci, l'è fac' tüc' si chilòmetri,che pö 'nsùma jén lònca ién, sag nén,saràn vint o vintidüj,l'è partì 'mrpüma ca gnìjs ciàr.Séz ùri, séz e 'n quàrt,séz e mèza l'è rivà lì che iéru dré par acmincè la féra.L'è rivà lì al büta giü la biciclëta,tacà na piànta e pö dòpu l'éntra a  la féra e lì pròpi 'ntramént che l'entràva a la féra,paröc', la s'ciàra dùi parsùn'i ansiàn'i ca i rivàvu cun na cùbia 'd béstji,dùi mànzi,jün'a pü bèla che n'àuta e mè papà l'è auzinàsi ,l'è salütài e l'è dìji:'Oh,bòn'a giurnà-e l'è La strada che praticamente passa dietro l'argine della Sesia,sulla sponda sinistra della Sesia,la sponda novarese ed è arrivato a Carpignano.Se avete presente entrando nel paese,quando si arriva in piazza, c'è una strada che va a sinistra e va verso il ponte della Sesia e Ghislarengo e la sponda destra della Sesia,le sponda vercellese e sulla destra in piazza  c'è la strada che va per il novarese,Fara, Sizzano,Ghemme,Romagnano.Lì poi proprio dove c'è la strada per andare a sinistra,si arriva lì dopo la piazza c'è il foro boario,il campo della fiera dove fanno il mercato delle bestie. E lì in faccia al campo della fiera c'è la locanda Italia, hanno una bella trattoria, fanno proprio bene da mangiare, gli aveva detto anche mio nonno la sera prima.Mio papà allora alla mattina ha preso la sua bice,ha fatto tutti questi km, che poi insomma sono quello che sono,non so, saranno venti o ventidue, è partito prima che venisse chiaro.Alle sei,sei e un quarto,sei e mezza è arrivato lì che stavano per incominciare la fiera.E' arrivato lì. ha messo la bicicletta contro una pianta e poi dopo è entrato nella fiera e lì proprio mentre entrava nella fiera,così, vede due persone anziane che che arrivavano con una coppia di bestie,due manze,una più bella dell'altra e mio papà si è avvicinato,li ha salutati e gli ha detto:'Oh,buona giornata- e gli ha
Staséra i parlùma dla féra 'd Carpügnàn ,quàn che mè nònu Càrlo e mè papà ién andà la féra 'd Carpügnàn,mac' dal trantisés, par crumpè la vàca.La séra 'mprüma mè nònu l'è ciamà mè papà,dop sén'a, l'è dic':'Sént,admàn matìn'a alùra,tam mè ca sévu dacòrdi,sun già bütàmi dacòrdi ànca 'nsèmà al Giuanìn e l'Angiulìn,(ca iévu duj mediatùr dal béstji) e an truvùma a Carpügnàn.Ti 't vaj vìa prëstu,pén'a ca vén ciàr,at pìi la bìci e 't faj la to stra da rivè Carpügnàn.E pö dòpu mi,'nvéci, ansèma l'Angiulìn e 'l Giaunìn an truvùma an piàsa ,pö i andùma fìn'a Casavlùn a pé,i fùma la stra 'd Runcazàl,i rivùma Cazavlùn,i piùma 'l tranvajìn e i rivùma pö cun al tranvajìn e i rivarùma vot ùri,nov ùri,ànche 'n poc tàrdi, ma ti, 'm racumànd Natalìn,mè papà sa 's ciamàva Natalìn, e alùra... ti séz ùri,séz e mèza 'l màsim,pén'a ca vén ciàr 't dévi da vési Carpignàn, parchè pén'a ca cmìncia la féra ti 't dévi ési 'l prüm andè sül marcà da vöghi sa jè na béstja ca la vàga bén par la nòsa stàla.
Alùra mè papà lè dìji:'Sì papà-tacà mè nònu- Càrlo' e la matìn dòpu, méz a d mag'...méz ad giügn,parëc'  dal trantisés, l'è partì, l'è pià la so biciclëta e l'è 'nviaràsi.Antlùra ia stra iévu tüti 'ngiarà, iévu 'n tèra batùa, iévu 'ncu nént asfaltà.l'è pià la stra,la Vilàta, 'ad Vès (Devesio,la Madòna dla Funtàn'a,la Badìa,Ricèt, Langiùn'a , Carpügnàn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa sera parliamo della fiera di Carpugnano quando mio nonno Carlo e mio papà sono andati alla fiera di Carpugnano,maggio del '36,per comperare la vacca.La sera prima mio nonno ha chiamato mio papà dopo cena, ha detto:'Senti,domani mattina,come eravamo d'accordo,mi sono messo già d'accordo anche con il Giuanin e l'Angiulin,(che erano due mediatori di bestie) e ci troviamo a Carpugnano.Tu vai via presto ,appena fa chiaro,prendi la bice,e fai la tua strada per arrivare a Carpugnano.E poi dopo io invece con l'Angiulin e il Giuanin ci troviamo in piazza,poi andiamo fino a Casalvolone a piedi,facciamo la strada di Roncasale,arriviamo a Casalvolone, prendiamo il tramwaino e arriviamo poi con il tramwaino e arriveremo alle otto,alle nove,anche un pò tardi,ma tu mi raccomando Natalin,mio papà si chiamava Natalin, e allora... tu alle sei,sei e mezza al massimo,appena viene chiaro devi essere a Carpignano,perchè appena comincia la fiera devi essere il primo ad andare sul mercato per vedere se c'è una bestia che vada bene per la nostra stalla.Allora mio papà gli ha detto :'Sì,papà- a mio nonno Carlo' e la mattina dopo,mese di maggio.. mese di giugno del '36,è partito,ha preso la sua bicicletta e si è avviato.Allora le strade erano tutte inghiaiate, erano in terra battuta,non erano ancora asfaltate. Ha preso la strada,la Villata, Ves,la Madonna della Fontana,la Badia, Ricetto, Landiona, Carpugnano. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dìji-ma iu pòrti la féra si béstji?Parchè mi gnavrìa dabsògn jün'a',e si dùi parsùn'i,jévu om e dòna ansiàn e l'è dic':'Vardé nüj sùma 'd Lénta,ormàj sùma ansiàn e lùra e i vürùma véndi si dùi vàchi parchè i püdùma pü 'ndè avànti.I sarìu cuntént da véndaghji 'n quaidün ca iu pìja tür dùi'.'E mi pürtròp iù sul la pusibilità... mè papà l'è dìmi da pièni jün'a ...santì '. E lùra iù vardài dos bén, gnéva jün'a dal dùi ca 'm piazìva pròpi ,l'éva pròpi na bèla béstjia,parchè al nònu Carlo l'éva già musàmi mè ca 's vàrda dos al béstji e da savéj capì quàla l'è,sa l'è na béstjia vàlida fìn'a par al travàj an campàgna che par la stàla e lùra sun dic':'Am piàs cùsta-iù dic'-va bén lùra vàri i völi?'.E lùra sùma parlà,sùma tratà e iù dic':'Sì,sì, sun dacòrdi' E iù daji sübit la capàra par nén ca gliu déisu 'n quaidün d'àuc', e lur iàn cità la capàra 'n man e iù dic':'Però mi i deu aspicè mè papà e düj di sö amìs che i rivarànv ot e mèza ,novùri cun al tranvajìn , almén se lur am dìzu sì che la va bén,bon av dag l'àuta part 'd lònche i déu dèvi, am déj la béstja che mi lu port ca e lu büt antla mè stàla.' E difàti mè papà,dòpu ca l'è bütàsi dacòrdi ansèma si dùi parsùn'i ansiàn'i,om e dòna, ad Lénta l'è dic':'E dès ai vag fè 'n gir par la féra ,i vard ànche i àuti béstji e 'ntant ia spéc' ca  vén'a ot e mèza,novùri ca rìva mè papà e i sö amìs.' E i sag nén sa l'è 'nda pièsi 'n cafè o 'n bicér ad vin o 'n quaicòs, lì pròpi 'n fàcia ca jèva sa tratorìa Itàlia.'Ncùra 'ncöj jè la scrìcia Trattoria Italia.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detto-ma le portate alla fiera queste bestie?Perchè io ne avrei bisogno una, e queste due persone,erano uomo e donna anziani e ha detto:' Guardate noi siamo di Lenta,ormai siamo anziani e allora vogliamo vendere queste due vacche perchè non possiamo più andare avanti.Saremmo contenti di venderle a qualcuno che le prende tuttee due'.'E io purtroppo ho solo la possibiltà... mio papà mi ha detto di prenderne una..sentite'.E allora gli guardato bene,ce n'era una delle due che mi piaceva proprio,era proprio una bella bestia, perchè il nonno Carlo mi aveva già insegnato come si guardano le bestie per sapere capire quale è, se è una bestia valida sia per il lavoro in campagna che per la stalla e allora ho detto:'Mi piace questa- ho detto- va bene.allora quanto volete?'E allora abbiamo parlato abbiamo trattato e ho detto:'Sì,sì, sono d'accordo' E gli ho dato subito la caparra perchè non gliela dessero qualcun altro, e loro hanno accettato la caparra in mano e ho detto:'Però io devo aspettare mio papà e due suoi amici che arriveranno alle otto e mezza,nove con in tramwaino, almeno se loro dicono sì che va bene,bon, vi do l'altra parte di quello che devo darvi, mi date la bestia che io la porto a casa e la metto nella mia stalla.' E infatti mio papà dopo che si è messo d'accordo con queste due persone anziane ,uomo e donna di Lenta, ha detto:'E adesso vado a fare un giro per la fiera,guardo anche le altre bestie e intanto aspetto che vengano le otto e mezza ,nove che arriva mio papà e i suoi amici.'E non so se è andato a prendersi un caffè o un bicchiere di vino o qualche cosa, lì proprio in faccia che c'era questa trattoria Italia. Ancora oggi c'è la scritta Trattoria Italia.