6

La fèra 'd Carpügnàn (2)
La fiera di Carpignano (2)
sgnaché chi a snìstra
audio off-line
  
Natalìn,vàrda l'è pròpi bèla sa béstjia, sa 't völi dènla a nüj, nüj at dùma ànca l'arfàc', pagùma la capàra e 't dùma anca l'arfàc', bàsta ca nlu làsi a nüjac'. E mè nònu l'è bütàsi 'ntramès , l'è dic':'Ma no, gliùma dabzògn nüj par la stàla' E lùra al büta man al portaföj  e'l dis:'Tö Natalìn, ma t'è ciamài vàri i völu sa gént par cumpletè al pagamént par sa vàca?' Dès am vis gnac pü la cìfra. E lùra mè nònu l'è tirà fòra 'l portaföj, l'è daji i sold an man, mè papà l'è nda paghè la vàca:'Lùra fè che dèmla che lu pij par la cavësa o par la còrda, l'è grupàji na còrda 'nturn al còrni, l'è piàla, l'è pià la so biciclëta e mè nònu l'è diji:'Ti Natalìn acmìncia andè ca parchè 'mprüma ca 't rìvi ca la Vilàta,sag nén sa 't rìvi ca par mezdì o 'n bot, l'è méj ca 't vàghi e nüj, mi 'l Giaunìn e  l'Angiulìn an framùma chi, i andùma fè 'n bèl diznè chi 'ntl'ustarìa Itàlia e pö i agnùma ca dopdiznà cun al tranvàj. Staséra fàj che munzji ti,'ntla stàla,'t vàrdi ti da regülè 'l béstji ,da fè pulìt, spasèji e pö dòpu ampinìji la staléra 'd fén e ca i pödu mangè 'nquaicòs. E lùra mè papà l'è salütà 'l nònu Càrlo,so papà e pö dòpu l'è salütà 'l Giuanìn e l'Angiulìn e l'è pià la so vàca che jàn daji sübit nom,sag nén parchè, Spagnòla. Natalin,guarda è proprio una bella bestia,se vuoi darla a noi ti diamo anche la commissione, paghiamo la caparra e ti diamo anche la commissione basta che la lasci a noialtri.'E allora mio nonno si è messo in mezzo e ha detto:'Ma no, ce l'abbiamo bisogno noi per la stalla'E allora mette mano al portafoglio e dice: 'To,Natalin,ma gli hai chiesto quanto vogliono questa genet per completare il pagamento per questa vacca?' Adesso non mi ricordo neanche più la cifra.E allora mio nonno ha tirato fuori il portafoglio,gli ha dato i soldi in mano,mio papà è andato a pagare la vacca:'Allora fate che darmela che la prendo per la cavezza o per la corda,gli ha annodato una corda intorno alle corna,l'ha presa,ha preso la sua bicicletta e mio nonno gli ha detto:'Tu Natalin incomincia ad andare a casa perchè prima che arrivi a casa alla Villata,non so se arrivi a casa per mezzogiorno o l'una, è meglio che tu vada e noi,io ,il Giuanin e l'Angiulin ci fermiamo qui,andiamo a fare un bel pranzo qui nell'osteria Italia e poi veniamo a casa nel pomeriggio con il tramway.Stasera fa che mungerle tu nella stalla,vedi tu di sistemare le bestie, di fare pulizia,spazzarle e poi riempirgli la greppia di fieno e che possano mangiare qualcosa.E allora mio papà ha salutato il nonno Carlo,suo papà,e poi dopo ha salutato il Giuanin e l'Angiulin e ha preso la sua vacca che gli hanno dato subito nome,non so perchè,Spagnola
Alùra la spècia 'n poc,quan ca 'l riva 'ntal vot e mèza , novùri al va antè ca ca 's framàva 'l tranvajìn an piàsa, Carpügnàn, ca l'éva gnanc tant distànt e la s'ciàra gni giü so papà,mè nonu Carlo,l'Angiulìn e 'l Giuanìn ca jévu duj mediatùr,alùra dic':'Oh , séi rivà, agnì,'ndùma vöghi che 'nsùma, l'è na bèla féra st'agn,jè pròpi dal bèli béstji.E lùra as pòrtu lì. 'Nntramént che i éntru 'ntla féra l'Angiulìn ai ciàma 'd mè papà:'Natalìn,ma t'è già s'ciarà 'n quaicòs?T'è già s'ciarà 'n quaj bèla béstjia ca la pöla 'ndè bén?' E lùra mè papà 'l dis:'Sì-il dis anprüma ansèma mè nònu- vàrda che sun già s'ciarà na béstjia,sun già dàji la capàra parchè 'm piazìva trop sa béstjia lì.' Alùra mè nònu ai dis:'Andùma vëgla,andùma vëgla, vëgùma se t'è savü scèrni bén.'E 'ntant mè nònu jàva ànca 'nsèma si duj amìs che jévu mediatùr dal béstji e quìndi ca snu 'ntandìvu tant,jàvu l'esperiénsa e tüt.E lùra 's pòrtu lì 'ntè ca jéva si dùi parsòn'i ansiàn'i,si düj vigiòt 'd Lénta e mè papà ai dis tacà 'l nònu Carlo e 'l Giuanìn e l'Angiulìn, ai dis: 'L'è cùsta la béstjia ca 'm piazarìa.' e lùra l'Angiulìn e 'l Giuanìn ai vàrdu dos mè nònu Carlo, parchè 's parlàvu tra lur parsòn'i ansiàn'i, i parlàvu gnanc tant ansèma 'l mat ca l'éva giùan, e i dìzu:'Bèla béstjia Carlo,bèla béstjia Carlo, l'è pròpi pià na bèla béstjia 'l to mat-e pöj a 's gìru vèr mè papà e i dìzu-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allora aspetta un pò,quando sono circa le otto e mezza,nove va dove si fermava il tramwaino in piazza,a Carpignano, che non era neanche tanto distante e vede venire giù suo papà,mio nonno Carlo,l'Angiulin e il Giaunin che erano due mediatori, allora dice:'Oh,siete arrivati,venite,andiamo a vedere che ,insomma,è una bella fiera quest'anno,ci sono prorio delle belle bestie.E allora e allora si portano lì.Mentre entrano nella fiera l'Angiulin chiede a mio papà:'Natalin,ma hai già visto qualcosa?Hai già visto qualche bella bestia che possa andare bene?'E allora mio papà dice:Cì-dice prima a mio nonno.guarda che ho già visto una bestia,gli ho già dato la caparra perchè mi piaceva troppo quella bestia lì.'Allora mio nonno dice:'Andiamo a vederla,andiamo a vederla.Guardiamo se hai saputo scegliere bene.
E intanto mio nonno aveva anche insieme questi due amici che erano mediatori di bestie e quindi che se ne intendevano tanto, avevano l'esperienza e tutto.E allora si portano dove c'erano queste due persone anziane, questi due vecchietti di Lenta mio papà dice al nonno Carlo e al Giuanin e all'Angiulin,gli dice:'E' questa la bestia che mi piacerebbe.' e allora l'Angiulin guarda mio nonno Carlo,perchè si parlavano tra loro persone anziane , non parlavano neanche tanto con il ragazzo che era giovane, e dicono:'Bella bestia Carlo,bella bestia Carlo,ha proprio preso una bella bestia il tuo ragazzo- e poi si girano verso mio papà e gli dicono-


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mè papà l'è pià la so stra e l'è fat da Carpügnàn,Langiùn'a,Ricèt,la Badìa,la Madòna dla Funtàn'a,'d Vès e l'è rivà la Vilàta. Ia stàvu 'ntla cuntrà rìva la butéja dla Ruzìn e dal Cichìn, l'è 'nda dénta 'ntla curt, jàvu na bèla curt che 'n co jéva 'l trö, a dna part a jéva la rüdéra,jéva i travàj,jéva la stàla.E pö dòpu 'l büta giü la biciclëta e 'l pòrta la béstjia 'ntla stàla.Pö la séra quàn ca l'è rivà ca 'l nònu l'è dic' a mè papà:''T saj parchè iù 'nvitài,jùma 'nda diznè là 'ntl'ustarìa,parchè 's calmésu,'s traquilizésu. Parchè t'è già crumpàla ti la vàca, t'è piàglia da sùta 'l nas sénsa dèji la mediasiùn lur e lùra ,almén iù düvì ufrìji 'n diznè, almén che ia stéisu tranquìl.E 'ntant lur pö jàn fat la so féra ànca lur , jàn vüst e nüj jùma parlà 'nsèma,iùma stat na bèla giurnà 'n cumpagnìa. Iùma diznà 'nca bén.Pö dòpu, tüta sa stòria chi dla féra 'd Carpügnàn e dla vàca,la Spagnòla, che jén 'nda crumpè 'ntal trantisés la féra 'd Carpügnàn,mè papà mlu cüntàva 'ntal séri d'invèrn dal cinquantòt cinquantanòu quan che mi jàva nòv o déz agn e lü a gnàva già cinquànta parchè l'ha düvì pö spuzèsi dop la guèra.Par finì la stòria 'l dizìva: 'Ma ìt saj mè i sùma stàj furtünà cun sa vàca lì,la Spagnòla, parchè jùma 'mbatüsi pròpi bén, parchè pö dòpu, jù purtàla ca l'éva 'ncu na mànza, jù fàla manzì . Dòpu ca l'è 'vüji 'l prüm vidèl, l'è laciàlu, pö dòpu l'è cmincià fè lac',lac',lac'.La fàva ,su pü se vint o vinticìnc o trànta litar 'd lac' al dì. Dés ,quìndas lìtar ad lac' la matìn,dés quìndas lìtar ad lac' la séra. Nüj , as capìs , sévu quàt matòc', trè matòc' e na màta e la nòna Marìa l'éva 'n gàmba, as dàva da fè cun al lac', la püdìva fè al furmagìn,l'éva pròpi 'n gàmba fè 'l furmagìn màgar ca l'éva na buntà.Pö dopu la fàva 'l bür.La sàva fè da tüt cun al lac'.Pö i fàvu pulénta e lac'. E lùra cun sa vàca lì l'è stac' la nòsa furtün'a parchè sévu 'n trè matòc' e na màta, la fam la macàva maj.E lùra la nòna la pruntàva sémp an quaicòs par tüc' nüiàuc'.


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Mio papà ha preso la sua strada e ha fatto da Carpignano, Landiona,Ricetto,,la Badia,la Madonna della Fontana, Ves e è arrivato alla Villata.Stavano nella via vicino alla bottega della Rusin e del Cichin,è andato nel cortile,avevano un bel cortile che in fondo c'era il trogolo, e da una parte c'era il letamaio, c'erano i lavori,c'era la stalla.E poi dopo mette giù la bicicletta e porta la bestia nella stalla.Poi alla sera quando è arrivato a casa il nonno ha detto a mio papà:'Sai perchè li ho invitati,siamo andati a a pranzare là nell'osteria,perchè si calmassero,si tranquillizzassero. Perchè hai già comperato tu la vacca,gliela hai presa da sotto il, naso senza dargli la mediazione a loro , e allora ho dovuto almeno offrigli un pranzo,almeno che stessero tranquilli.E intanto loro poi hanno fatto la loro fiera anche loro,hanno visto e noi abbiamo parlato insieme, siamo stati una bella giornata in compagnia.Abbiamo pranzato anche bene.Poi dopo,tutta questa storia qui della fiera di Carpignano e della vacca,la Spagnola,che sono andati a comperare nel '36 alla fiera di Carpignano,mio papà me la raccontava nelle sere d'inverno nel '58-'59 quando io avevo vove o dieci anni e lui ne aveva già cinquanta perchè ha dovuto poi sposarsi dopo la guerra..Per finire la storia diceva:'Ma sai come siamo stati fortunati con quella vacca lì,la Spagnola,perchè ci siamo imbattuti proprio bene,perchè dopo,l'ho portata che era ancora manza,l'ho fatta manzare.Dopo che ha avuto il primo vitello,lo ha allattato,poi dopo ha incominciato a fare latte,latte,latte.Faceva,non so più se venti o venticinque litri di latte al giorno.Dieci quindici litri di latte alla mattina e dieci quindici litri di latte alla sera. Noi,si capisce,eravamo quattro ragazzi.tre ragazzi e una ragazza e la nonna Maria era in gamba,si dava da fare con il latte,poteva fare il formaggino magro che era una bontà.Poi dopo faceva ilburro.Sapeva fare di tutto con il latte.Poi facevamo polenta e latte.E allora con questa vacca è stata la nostra fortuna perchè eravamo in tre ragazzi e una ragazza,la fame non mancava mai.E allora la nonna preparava sempre qualcosa per tutti noialtri.