7Al Natalìn a Vienna
 
audio off-line

l'ingegnér, che pö mè papà l'è sémp avügliu 'n simpatìa parchè lu tratàva bén che sa 's ciamàva baumèster  o bomèster (i sag nén mè ca 's pronùncia 'n tudësc) Egon Priebek. E lùra da lì l'è cmincià purtèlu... l'igegnér l'è dìji che l'arìa cumpagnàlu lüj al prüm di 'd travàj sül cantiére. Però mè papà l'è sübit capì che la lìngua tudësca l'è difìcil da capì...'Ma mè i fag chi,i sag nén se i 'm gàu - l'è diji 'nsèma l'Armìnio- da stè chi, sun nén bun parlè sa lìngua chi, capìs poc e gnénte, ànsi i capìs pròpi gnénte' alùra l'è dic':'Mè i fùma?'... l'è dic' .Ma 'nsèma lüj, lì, l'è sübit truà n'àut lavuratùr italiàn, tam mè ca 'l dizìva mè papà 'an cèrto Castàgna Ercole 'd Roàzio e lùra ién fac' amicìsia e la séra quàn che ién finì la giurnà 'd travàj ién andà la birerìa 'ntè ca 's truvàvu i lavuratùr italian. Cumbinasiùn 'ntramén ca iévu lì par bévi na bìra, rìva 'n caplàn, 'n caplàn cuzì di lavuratùr italian di gastarbeiter ca iéva Viènna e lur jan vüstlu, 's prèvi, ién 'nda dìji sübit..jan dic':'Ma nüj sùma nén bun parlè al tudësc mè i fùma a stè chi. E 's prèvi l'è dìji :  l'ingegnere che poi mio papè l'ha sempre avuto in simpatia perchè lo trattava bene che si chiamava baumaster o bomaster (non so come si pronuncia in tedesco) Egon Priebek. E allora di lì ha incominciato a portarlo... l'ingegnere gli ha detto che lo avrebbe accompagnato lui il primo giorno di lavoro nel cantiere.Però mio papà ha subito capito che la lingua tedesca è difficile da capire...'Ma come faccio qui, non so se riesco- ha detto all'Arminio- a stare qui,non sono capace a parlare questa lingua qui,capisco poco e niente, anzi capisco proprio niente' allora ha detto:'Come facciamo?'... ha detto.Ma con lui,lì,ha subito trovato un altro lavoratore italiano,come diceva mio papà,un certo Castagna Ercole di Roasio e allora hanno fatto amicizia e alla sera quando hanno finito la giornata di lavoro sono andati nella birreria dove si trovavano i lavoratori italiani.Combinazione mentre erano lì per bere una birra,arriva un cappellano,un cappellano così dei lavoratori italiani dei gastarbeiter che erano a Vienna e loro lo hanno visto,questo prete,gli andati a dire subito...hanno detto:'Ma noi non siamo capaci a parlare tedesco come facciamo a stare qui.E questo prete gli ha detto:
Federico,déu pròpi dìti tanc' gràsie parchè ta m'anvìti sémp ca tùa e i püdùma fè na ciaciarà e i püdùma parlè di a stòrji 'dna vìra.I àuti vìri sùma parlà,na vìra dla stòria 'd mè nònu ca l'è gnü Varsé la féra crumpè 'l nimalìn. L'àuta vìra 'ncùra iùma parlà quàn che ién andà crumpè la vàca a la féra 'd Carpügnàn.Dès ancö 'm piazrìa parlèti 'd mè papà,che sa 's s'ciamàva Natalìn, quàn ca l'è 'nda fè 'l 'gastarbeiter' a Vienna. Mè papà l'éva 'n müdadùr ca 'l travaiàva Bùrghi e gnìva travajè Varsé, 'sùma, nén parchè l'éva 'l mè papà, ma l'éva 'n müradùr an gàmba, sul che 'ntal trantenòu, quàn che s'andàva già 'nvèr la guèra,na séra l'è rivà ca l'Armìnio,ca 'l travajàva 'n Germània (la Vilàta i dizìvu 'n Germània,ma 'n pràtica l'éva Viènna, l'Austria) e l'Armìnio e la so famìglia, la so fìja,i matòc' ia gnìvu fè vëgia 'ntla stàla 'd mè nònu. Na séra quàn ca ién gni fè vëgia 'ntla stàla, mè papà l'éva rivà ca da Varsé, ca l'éva gnu ciarchè travàj, l'dìji:'Ma Armìnio, 's tròva pü mìa 'd travàj gnànca Varsé e mè i fùma pasè l'invèrn e tüt..' e l'Armìnio l'è vardai dos, l'è dìji:'Tvü gni 'nsèma mi travajè 'n Germània?' che pö sarìa l'Austria,Viènna,  ma lur antlùra i dizìvu paröc'.E mè papà l'è dìji 'nsèma l'Armìnio:'Si ma mè 's fa 'ndè travajè 'n Germània?' e l'Armìnio l'è dìji:'Ma ti sagrìnti nén.'T mus mi, i andùma Varsé, i fùma tüti 'l càrti, i fùma la dumànda, i ciamùma 'l parmès, ciamùma 'l pasapòrt e pöj che ti tat gàvi da gni Viènna 'nsèma mi' .Alùra l'Armìnio 'n dì l'è gni Varsé 'nsèma mè papà, ién girà tüc' i üfìsi ca tucàva girè par véj al parmès, par véj al pasapòrt e pö dop jàn spìcià la bèla stagiùn e ién partì pö dop al dés ad giügn dal quarànta, pròpi 'l di quàn che che al Musolìni l'è fac' la dichiarasiùn ad guèra dl'Italia  e lur ién partì.Ién 'nda piè 'l trénu Bùrghi,pö ién andà da Bùrghi a Nuàra, Nuàra Milàn, Milàn Veròna, Veròna 'l Brènnero, Brènnero Vilàch, Innsbruk e pö dop ién rivà Viènna la Westbanhof. Ién rivà lì e mè papà l'è 'rmàs ancantà...l'è dic'... l'àva maj vüst la metropolitàna. Viènna iéva già la metropolitàna dal quarànta. Ién pià, ién 'nda sùta tèra, ién pià si vagùn ca ién purtài fòra... fòra dla cità, ma ién fac' di chilòmetri... di chilòmetri sùta tèra cun la metropolitàna. Si vagùn ién purtài fòra dla cità 'nté ca iéva l'acampamént par i lavuratùr italiàn e iéva dal baràchi 'd busc, rangià sü bén,  ma cun la stüvia e ién rivà lì, jén dàji 'n quaicòs, dal patàti par scén'a e pö dopu ién 'nda dròmi... la matìn dòpu ién già 'nda 'ntl'imprésa lì da Viènna, ién riturnà Viènna cun la metropolitàna ién 'nda 'ntl'imprésa 'ntè ca 'l divìva 'ndè travajè e lì l'è incuntràsi cun

Federico,devo proprio dirti tante grazie perchè mi inviti sempre a casa tua e possiamo fare una chiacchierata e possiamo parlare delle storie di una volta..Le altre volte abbiamo parlato, una volta della storia di mio nonnoche è venuto a Vercelli alla fiera a comperare il maialino.L'altra volta ancora abbiamo parlato quando sono andati a comperare la vacca alla fiera di Carpignano.Adesso oggi mi piacerebbe parlarti di mio papà, che si chiamava Natalin,quando è andato a fare il gastarbeiter a Vienna.Mio papà era un muratore che lavorava a Borgovercelli e veniva a lavorare a Vercelli, insomma ,non perchè era mio papà ma era un muratore in gamba, solo che nel '39 quando si andava già verso la guerra,una sera è arrivato a casa l'Arminio,che lavorava in Germania, ( alla Villata dicevano in Germania ma in pratica era Vienna,Austria) e l'Arminio e la sua famiglia,sua figlia,i ragazzi, venivano a fare la veglia nella stalla di mio nonno.Una sera quando sono venuti a fare la veglia nella stalla,mio papà era arrivato a casa da Vercelli,che era venuto a cercare lavoro, gli ha detto: 'Ma Arminio,non si trova più lavoro neanche a Vercelli e come facciamo a passare l'inverno e tutto...' e l'Arminio gli ha guardato addosso, e gli hadetto:'Vuoi venire con me a lavorare in Germania?' che poi sarebbe l'Austria, Vienna, ma loro allora dicevano così.E mio papà ha detto all'Arminio:?Sì,ma come si fa a andare a lavorare in Germania?' e l'Arminio gli ha detto:'Ma tu non preoccuparti.Ti insegno io,andiamo a Vercelli, facciamo tutte le carte,facciamo la domanda, chiediamo il permesso,chiediamo il passaporto e poi che tu riesca a venire a Vienna con me.'Allora l'arminio un giorno è venuto a Vercelli con mio papà e hanno girato tutti gli uffici che bisognava girare per avere il permesso,per avere il passaporto e poi hanno aspettato la bella stagione e sono partiti poi al 10 di giugno del '40 proprio il giorno che il Mussolini ha fatto la dichiarazione di guerra dell'Italia e loro sono partiti.Sono andati a prendere il trenoa Borgovercelli, poi sono andati da Borgovercelli a Novara,Novara Milano,Milano Verona,Verona Brennero.Brennero Villach,Innsbruk e poi sono arrivati a Vienna alla Westbanhof.Sono arrivati lì e mio papà è restato incantato..ha detto...non aveva mai visto la metropolitana.Vienna aveva già la metropolitana nel '40.Hanno preso,sono andati sotto terra,hanno preso questi vagoni che li hanno portati fuori...fuori dalla città, ma hanno fatto dei chilometri...dei chilometri sotto terra con la metropolitana:questi vagoni li hanno portati fuori dalla città dove c'era l'accampamento per i lavoratori italiani e c'erano delle baracche di legno,aggiustate bene,ma con la stufa e sono arrivati lì,gli dato qualcosa,delle patate per cena e poi sono andati a dormire...la mattina dopo sono andati nell'impresa lì a Vienna,sono ritornati a Vienna con la metropolitana sono andati nell'impresa dove doveva andare a lavorare e lì si è incontrato con'Sagrinèvi nén,admàn da séra av tròvi chi, la stèsa birerìa, mi 'v port an vucabulàri e 'v mus al prümi dés paròli che i dévi 'mparè par püdì gavèvla' .
Difàti la séra dopu ién andà lì e 's prèvi l'è rivà, l'è purtài 'l vucabulàri.. 'Tlu las ti' l'è dìji tacà mè papà e l'è drimbì 'l vucabulàri, l'è fài vëghi.. l'è dic' 'Pan, quàn che i dévi 'ndè 'ntla paneterìa crumpè 'l pan, as dis 'brot', pö dòpu i dìzi 'marc' , i dévi 'mparè cüntè i sold, pö i dévi 'mparè i nümar almén da jün a dés.. ein zwei,drei,vier ,fünf,sex, sieben,acht,neun, sciuàn, e pöj dopu, quàn che i séi 'nda crumpè 'nti 'n negòsi, na vìra che i séi pagà i dévi di 'tanghesce'. Alùra , dis che  la matìn dòpu quàn che ién 'mparà quàn che iàn dizmetü dal cantiére , da 'ndè travajè, ién andà 'ntla paneterìa par andè crumpè 'l pan, i éntru lì e l'Ercole Castàgna e l'Armìnio e 'ntramént ca i éntru 'nti sa paneterìa, dis ca iévu dùi o trè màti ca i servìvu, 'l cumèsi, ca i düvìvu èsi dal surèli,dal màti pròpi bèli, però nüj sévu lì che iàvu i fastìdi, sàvu gnànca dì na paròla, paröc', e 'nti cùla ca i rivùma nüj lì par piè 'l pan, vén dénta ànche duj lavurattùr siciliàn, che lur iéru püsè 'ndaré che nüj.Nüj sévu già fat la tèrsa e la quàrta, an quaicòs sàvu.Sévu bun lézi, però lur iévu pròpi analfabéta. Alùra ién sautàni ànche davànti nüj, ién cmincià a fè ' u pane...! u pane...!' e i fàvu paröc' cun la man cun tüc' i dij sarà, i fàvu vëghi che i duvìvu mangè...'u pane...! e tüti si trè màti che iévu bèli ai dizìvu:'Nix mark,nix brot,Nix mark, nix brot,Nix mark,nix brot' e cuj là :'U pane...! u pane...! u pane..!'. Ién mìa dàgliu neh 'l pan si trè dla Sicìlia che i dizìvu nén na paròla 'n tudësc . E cuj lì, 'l di dòpu, i püdìvu nént a stè lì, ién pià 'l so trénu ién riturnà n'Italia parchè iévu nén bun di na paròla 'n tudësc.Alùra nüj sùma vizàsi che l'àva diji 'Dìca brot alùra si màti,jün'a dal surèli l'è dic' :'Ja' e l'è pià 'l pan,l'è bütàni dal mìchi, bütài sü la péza, l'è peizài e pö l'è dic':'Mark', mè papà l'è dic':'Mark' e jün'a di si màti l'è dìji :'Trè mark, o lon ca l'è dìji-ein zwei,drei... alùra lü l'è tirà fòra , l'è pagà cun ai mark, quàn ca l'è dàji la büsta cun dénta ai mìchi 'd pan, lü l'è dìji :'Tanghescen' e alùra l'è dic' :'Bon, al pan sun già capì mè ca 's pöd agnì crumpèlu e sun bun già rangèmi. E ia scarsàvu lüj e l'Ercole Castàgna.Cun l'Armìnio ca l'éva püsè ansiàn che lur ia scarsàvu nént, a 's parmitìvu nént da scarsè. E lùra pö dòpu ién andà sül cantére parchè i rivàvu la matìn'a 'n cità cun la metropolitàna, pöj diznàvu lì su i 'mpalcadüri, magàri, o bas e 'l so travàj iévu da fè l'intonaco di palàsi da Viènna antal céntro stòric, e lùra ién fac' ànca l'intònaco dal palàsi dal Prinz Eugen von Sawòien.

'Non preoccupatevi ,domani sera vi trovate qui,la stessa birreria,vi porto un vocabolario e vi insegno le prime dieci parole che dovete imparare per poter riuscire .' Infatti la sera dopo sono andati lì e questo prete è arrivato,gli ha portato il vocabolario... 'Te lo lascio a te-ha detto a mio papà e ha aperto il vocabolario e gli ha fatto vedere...ha detto:'Pane, quando dovete andare alla panetteria a comperare il pane, si dice brot, poi dopo dite mark,dovete imparare a contare i soldi,poi dovete imparare i numeri almeno da uno a dieci... ein zwei, drei,vier ,fünf,sex, sieben, acht,neun, sciuàn e poi dopo quando siete andati a comperare in un negozio,una volta che avete pagato dovete dire 'tanghesce'.Allora dice che la mattina dopo quando hanno imparato,quando hanno smesso dal cantiere,da andare a lavorare,sono andati nella panetteria per andare a comperare il pane,entrano lì e l'Ercole Castagna e l'Arminio e mentre entrano in questa panetteria,dice che c'erano due o tre ragazze che servivano,le commesse, che dovevano essere delle sorelle ,delle ragazze proprio belle, però noi eravamo lì che avevamo i fastidi,non sapevamo dire neanche una parola,così,e mentre arriviamo noi lì per prendere il pane,entrano anche due lavoratori siciliani,che loro erano più indietro di noi.Noi avevamo già fatto la terza e la quarta, qualcosa sapevamo.Sapevamo leggere,però loro erano proprio analfabeti.Allora sono passati anche davanti a no,hanno incominciato a fare :' ' u pane...! u pane...!' e facevano così con la mano con tutte le dita chiuse,facevano vedere che dovevano mangiare e tutte queste tre ragazze che erano belle dicevano:'Nix mark,nix brot.Nix mark, nix brot.Nix mark,nix brot e quelli là::'U pane...! u pane...! u pane..!'.Non gliel'hanno mica dato neh il pane a questi tre della Sicilia che non dicevano una parola di tedesco.E quelli lì,il giorno dopo, ,non potevano stare lì,hanno preso il loro treno e sono tornati in Italia perchè non erano capaci a dire una parola in tedesco. Allora noi ci siamo ricordati che aveva detto:' Dica brot ,allora queste ragazze,una delle sorelle ha detto:'Ja' e ha preso il pane ,ci ha messo delle michette,messe sulla pesa,le ha pesate e poi ha detto:'Mark' e mio papàha detto :'Mark' e una di queste ragazze gli ha detto:'Tre marchi ,o cosa gli ha detto -uno,due,tre...allora lui ha tirato fuori,ha pagato con i marchi,e quando gli ha dato la busta lui gli ha detto:'Tanghesce' e allora ha detto:'Buono,il pane ho già capito come si può venire a comperarlo e sono già capace ad aggiustarmi. E scherzavano lui e l'Ercole Castagna. Con l'Arminio che era più anziano di loro non scherzavano,non si permettevano di scherzare.E allora poi dopo sono andati sul cantiere perchè arrivavano alla mattina in città con la metropolitana,poi pranzavano lì sulle impalcature ,magari,o in basso e il loro lavoro dovevano fare l'intonaco di palazzi di Vienna,centro storico,e allora hanno fatto anche l'intonaco del palazzo del Prinz Eugen von Sawoien.