8Iù piài 'n ghignùn al patàti

Le ho prese in atipatia le patate           audio off-line

Gnànca fèlu pòsta, smìa na ròba da nén crëdi,però,l'ültima séra dòpu 'l nòu séri, l'ültima séra quàn ca l'è finì la nuvén'a dal ruzàri,al va a la birerìa 'ntè ca 's truvàvu i lavuratùr italiàn,ai vén ancùntra l'Ercole Castàgna 'd Roazio,e 'l diz:'Barbéro, t'è 'ntl' elénco di cuj che dévu vési rimpatrià.. at vaj ca,at vaj ca'. Lùra mè papà l'è dic': 'Vàrda eh Ercole fa nént andè mat,pìjmi nént an gir, schèrsa nén sü si ròbi chi se no ta s'ciàp la ghìgna'.E lùra l'è dic':'No,no-l'è dic'-at pöli 'ndè vöghi sùta 'l porticàto dal consolàto italiàn' E lùra l'è dic':'A i vag vöghi sübit' --al fa mè papà tacà l'Ercole.'No at vén'i chi, anprüma 't pàghi la bìra,pö 't vaj'. Alùra lè pagài la bìra l'Ercole,pö dòpu l'è 'nda lì 'l consolàto italiàn sùta i pörti,che iéva fòra la bachéca cun l'elénco e lùra al vìsca an scerìn, al vàrda ...paröc' lü l'éva Barbéro,al vàrda a,b,b al va avànti fìn'a vint, trànta, quarànta, cinquànta,sesànta, setànta, setantün, setantidüj, setantitrè, setantiquàt, setanticìnc, setantiséns... a sto Barbéro iéva nén.Quàn ca 'l rìva novantanòu,la s'ciàra Barbéro Natàle.'Iu pruvà n'emusiùn- l'è dic'- quàzi i drucàva par tèra.I sàva gnanc pü 'ntè chi séva dòpu che iu lezü 'l mè nom' e lùra la matìn dòpu iu prezentàmi al consulà,ién dàmi l'elénco, ién 

Neanche a farlo apposta, sembra una cosa da non credere, però,l'ultima sera dopo le nove sere quando è finita la novena del rosario,va nella birreria dove si trovavano i lavoratori italiani,gli viene incontro l'ìErcole Castagna di Roasio e dice
:
' Barbero,sei nell'elenco di quelli che devono essere rimpatriati... vai a casa,vai a casa'.
Allora mio papà ha detto:
'Guarda Ercole non farmi andare matto, non prendermi in giro,non scherzare su queste cose qui  se no ti spacco la faccia'.
E allora ha detto:'No,no-ha detto- puoi andare a vedere sotto il porticato del consolato italiano'E allora ha detto:
'.'Vado a vedere subito' dice mio papà all'Ercole.
'No,vieni qui,prima paghi la birra ,poi vai'.
Allora ha pagato la birra all'Ercole e poi è andato lì al consolato italiano sotto i portici,che c'era fuori la baccheca con l'elenco e allora accende un cerino e guarda... così lui era Barbero guarda a,b,b, va avanti fino al 20,30,40,50,60, 70, 71,72, 73,74,75,76 questo Barbero non c'era.
Quando arriva al 99 vede Barbero Natale:'Ho provato un'emozione -ha detto-quasi cadevo per terra.Non sapevo neanche più dov'ero dopo che ho letto il mio nome' e allora la mattina dopo mi sono presentato al consolato,mi hanno dato l'elenco,hanno 
E ién truàsi bén e iévu cuntént parchè iu pagàvu ànche bén, però 's lumantàva par al mangè, 'l dizìva:'S capìs, i rivàvu la séra 'ntla baràca, sul kartòfen,kartòfen, kartòfen sémp kartòfen.Ma gnìvu sü par i öc' si patàti, séva stof, pròpi sémp mangè sul patàti, patàti...ma öh... ma chi mè 's fa 'ndè avànti.Ma 'l prubléma püsè gros l'è rivà al més 'd nuvémbar, paröc', dal quarànta...lur iévu rivà a giügn,iévu già di 'nquàj més, iévu cuntént ca i travajàvu, che 'l travàj l'andàva bén, lonca l'è capità che,na matìn ai van sü l'impalcadüra par cuntinuè fè l'intònaco, 'ntla noc' l'éva fiucà e,'ntramén che i van sü l'impalcadüra ,lè gni sü ànche 'l vént dal Danùbio, Blàu Donàu tam ma ca iè la cansùn o 'l waltzer ,Blàu Donàu.Ma lè gni sü 'n vént azlà ca 't trapasàva i os.Ma 'l frëd chi la Vilàta ,Bùrghi,Varsé ... ma ié nan va bütè rìva. Dadlà dal muntàgni,a Viènna l'è 'n frëc' ca 't trapàsa i os, t'è nén bun supurtèlu.Pròva 'ndè ti sül punt. Alùra i rìvu la matìn... la causcìn'a dénta 'ntla sëgia l'éva zlà.Ma mè 't fè a rmulèla se t'haj mìa d'àva càuda, 'nquaicòs,gnénte e tüt paröc'...'Pòrcu bòja-iu dic'-ma chi la divénta düra la sitüasiùn e pö dòpu na frëc' da can sévu nén bun rezìsti 's frëc'... e lùra iu dic':'Què i pöd fèji-iu dic'. La séra i rìu ca ,pén'a chi rìu 'ntal baracamént... iéva l'oscüramént parchè iéva la guèra, alùra l'éva tüt tup, 't duvìvi vischè la cadéila, alùra iu pià la càrta da lëtri e iu scrìc'ji na lëtra me màma bunànima,ca sa 's ciamàva Marìa e iu dìji:'Màma, chi la divénta düra,mi 'm piazarìa gni ca.Dìgliu ànca 'nsèma 'l nònu,ciarchè da fè da tüt par mandèmi ca.E dòpu na smàn'a, dés dì l'è rivàmi la lëtra dla nòna ca l'è dic': 'Sa 't völi gni ca ,at saj mè ti t'haj da fè?da fè la nuvén'a la Madòna dl'Urùpa' tüc' i san che cuj dla Vilàta iàn al piligrinàgi che i van sü, ògni a trè agn,al màrtas dòpu 'l dì dla fèsta al Santuàri dl'Urùpa già fìn'a dal mìla ses'cént e quarantinòu.E lùra mè papà l'è daji damént la nòna, mè nòna l'àva daji dré la curùn'a dal ruzàri,l'è cmincià dì i avemarìi dal ruzàri,tüti 'l séri.

E si sono trovati bene e erano contenti perchè li pagavano anche bene,però si lamentava per il mangiare,diceva:'Si capisce,arrivavamo la sera nella baracca ,solo kartofen,kartofen, kartofen sempre kartofen.Mi venivano su per gli occhi queste patate,ero stufo,proprio sempre mangiare solo patate,patate... ma oh... ma qui come si fa a andare avanti.Ma il problema più grosso è arrivato al mese di novembre,così, nel '40... loro erano arrivati a giugno,erano già da un pò di mesi,erano contenti che lavoravano, che il lavoro andava bene, cosa è capitato che una mattina vanno sull' impalcatura per continuare a fare l'intonaco,nella notte era nevicato e, mentre vanno sull'impalcatura, è venuto su il vento dal Danubio,Danubio blu come c'è la canzone o il walzer,dfanubio blu.Ma è venuto su un vento gelato che trapassava le ossa.Ma il freddo qui alla Villata,a Borgovercelli,a Vercelli.. ma non è neanche da paragonare.Dilà delle montagne,a Vienna, è un freddo che trapassa le ossa,non sei capace a sopportarlo.Prova ad andare tu sul ponte.Allora arrivano alla mattina... la calce nel secchiello era gelata.Ma come fai a rammollirla se non hai acqua calda,qualcosa,niente e tutto così... Porco boia- ho detto- ma qui diventa dura la situazione e poi dopo un freddo cane non eravamo capaci di resistere questo freddo... e allora ho detto:'Cosa posso fare-ho detto- La sera arrivo a casa appena arrivo nel baracacmento...c'era l'oscuramento perchè c'era la guerra,allora era tutto scuro,dovevi accendere la candela,allora ho preso la carta da lettere e ho scritto una lettera a mia mamma buonanima,che si chiamava Maria e gli ho detto:'Mamma,qui diventa dura,mi piacerebbe venire a casa.Dillo anche al nonno,cercate di far di tutto per mandarmi a casa.E dopo una settimana,dieci giorni è arrivata la lettera della nonna che ha detto:'Se vuoi venire a casa,sai come devi fare?fare la novena alla Madonna d'Oropa' tutti sanno che quelli della Villata hanno il pellegrinaggio,che vanno su ogni tre anni,il martedì dopo il giorno della festa al santuario di Oropa già fin dal 1649.E allora mio papà ha dato retta a mia nonna, mia nonna gli aveva dato dietro la corona del rosario,ha incominciato a dire le avemarie del rosatio tutte le sere
verificà se al vicecònsole d'Italia o chi ca l'éva lè dàmi l'elénco 'nté chi séva inserì ànca mi cun tüc' j indirìs e sùma pià 'l trénu gni ca. Sùma nén fac' la stèsa stra che sùma fac' andè cun al trénu, sùma pasà dal Tarvìzio gni ca.
E pöj dòpu l'ingegnér, l'ültim dì, quàn che iu savü che i düviva riturnè n'Italia, alùra iu dic':'Ma ,sta ben che i vàga, prüma da pàrti,l'è méj che i vàga salütè 'l mè ingegnér.Alùra l'abitàva 'nti 'n palàsi pròpi bèl al céntro da Viènna,parchè l'àva già dàmi fìn'a 'l so biëtìn ad vìzita e che nüj i sàvu gnanc lon ca l'éva 'l biëtìn ad vìzita. Sun andà truèlu ca sùa e lùra quàn ca l'è vüstmi cun al supràbit,già tüt vistì,cun la valìs l'è fac' paröc',l'è bütàmi la man e l'è dic':'Vìa quèl sopràbito.Tu dévi rimanére quì,a Viènna''E no,ingegnér,mi i vag ca'. 'No,no, tu rimanére quì ci pénso io'.'Eh, bomèster', lü l'è pròpi na bràva parsùn'a ,l'è sémp tratàni bén, tüt,ma pürtròp antla mè famìglia iu ca düj matòc',düj fradéj e na surèla che ién püsè giùan che mi, mè papà e mè màma iàn dabzògn ànche dal mè aiüt,i déu pròpi 'ndè ca.Ca jàbia pasiénsa,mi lu ringrasc tant che tüc' si més ca l'è seguìmi sül cantiére e che iu capì che l'è ànche vürìmi bén, fòrse, però dès i dév andè ca'. Alùra quàn che iu diji paröc' l'è capì che al püdìva nén framèmi lì, l'è fìn'a brasciàmi,l'è campàmi i brasc al col. E quàn che i sun rivà ca ,l'éva pròpi 'nquaj dì 'nprüma 'd Natàl,la nòna quàn ca l'è vüstmi lè campàmi i brasc al col e l'è scupià caragnè. E dòpu,pasà la guèra ca l'è staj lùnga, dal trantinòu, quarànta,quaranticinc, mè papà l'è spuzàsi pö dal quarantisèt. Ancùra quàn che mi,bütùma dal cinquantisèt, cinquantòt, cinquantinòu,mi sun dal quarantinòu, quàn che l'éva ùra 'd diznè, mè màma ai piazìvu tant al patàti, specialmént ai friciö 'd patàta, ca l'àva 'mparà fèi dla nòna Madlén'a ca l'éva dla casìn'a 'L Giàri' tra Bùrghi e la Vilàta e lùra ognitànt la fàva na bèla padèla 'd friciö 'd patàti, l'éva fòrse jün'a dal ròbi che i agnìvu püsè bén e mè papà 'nvéci,pén'a ca 'n satàvu tàula, ca la bütàva 'n tàula si friciö 'd patàta o l'àva fac' al patàti o la püré 'l dizìva:'öh, ma già 'ncù patàti, iu piai 'n gignòn an Germània 'l patàti, t'haj pü da fè 'l patàti, gnu sè,iu già mangiàni tròpi 'n Germània'.

 
 verificato se il viceconsole d'Italia o chi era mi ha dato l'elenco dove ero inserito anch'io  con tutti gli indirizzi e abbiamo preso il treno per venire a casa.Non abbiamo fatto la stessa strada che abbiamo fatto per andare col treno,siamo passati dal Tarvisio per venire a casa.
E poi dopo l'ingegnere, l'ultimo giorno,quando ho saputo che dovevo tornare in Italio allora ho detto:'Ma,sta bene che io vada,prima di partire,è meglio che vada a salutare il mio ingegnere.Allora abitava in un palazzo proprio bello al centro di Vienna,perchè mi aveva dato già persino il suo biglietto da visita e che noi non sapevamo nemmeno che cosa era il biglietto da visita.Sono andato a trovarlo a casa sua e allora quando mi ha visto con il soprabito,già tutto vestito,con la valigia ha fatto così,mi ha messo una mano e ha detto:  ' Via quel soprabito,tu devi rimanere qui a Vienna'.'E no,ingegnere ,io vado a casa'.No,no tu rimanere qui,ci penso io'.'Eh,bomèster,lei è proprio una brava persona,mi ha sempre trattato bene,tutto, ma purtroppo nella mia famiglia ho a casa due ragazzi,due fratelli e una sorella che sono più giovani di me,mio papà e mia mamma hanno bisogno anche del mio aiuto.Devo proprio andare a casa.Abbia pazienza,io lo ringrazio che tutti questi mesi che mi ha seguiro sul cantiere e che ho capito che mi ha anche voluto bene,forse,però devo andare acasa'.Allora quando gli ho detto così ha capito che non poteva fermarmi lì,mi ha persino abbracciato,mi ha buttato le braccia al collo.E quando sono arrivato a casa,era proprio qualche giorno prima di Natale,la nonna quando mi ha visto mi ha buttato le braccia al collo ed è scoppiata a piangere.E dopo,passata la guerra,che è stata lunga,'39,'40,'45 ,mio papà si è sposato nel '47.Ancora quando io,mettiamo nel '57,'58,'59,io sono del '49, quando era ora di pranzo,a mia mamma piacevano tanto le patate, specialmente le frittelle di patate che aveva imparato a fare dalla nonna Maddalena che era della cascina 'Le Giare' tra Borgovercelli e la Villata e allora ognitanto faceva una bella padella di frittelle di patate,era forse una delle cose che le venivano meglio e mio papà invece appena ci sedevamo a tavola,che metteva in tavola queste frittelle di patate o aveva fatto le patate o la puré ,diceva:'Oh,ma già ancora patate,le ho prese in atipatia in Germania le patate, non devi più farle le patate,ne ho abbastanza,ne ho già mangiate troppe in Germania'.