11


Al nònu Pipìn

Mio nonno Pipìn
          audio off-line

La fin dal votcént l'è stac' ,ànsi, 'càpo comitìva', l'è guidà sesànta òmni dla Vilàta a Chamonix, pén'a dadlà dal 'Mònte Biànco', an Savòia, par bütè giü...ancùra mè màama l'àva 'mparà sa paròla che lü a gliu dizìva, 'le chemin de fer' , ai binàri dla feruvìa  e , l'éva 'rmàsji 'ntla paròla ànche mè màma 's vizàva che mè nònu 'l dizìva sémp , :'Les ouvriers'. Dòpu ca l'è 'nda travajè lì Chamonix, quàn ca l'è gnü ca,l'an dòpu, 'nti a stagiùn mòrti, quàn che iàva poc travàj, alùra 'l partìva e l'andàva sémp a l'èstar e n'an l'è 'ndà...iù pròpi na bèla cartulìn'a 'd Mons, antle Fiàndre e na cartìn'a 'd Bruxelles... e dòpu ca l'è 'nda lì 'n Bèlgio, quàn ca l'éva già 'nda 'n Frància, l'è gnü ca, l'è  'mparà, 's vëd ca l'è vüstlu 'nti 'n quaj post, da prezentè 'l cünt, 'la note', l'addition', 'ntla càrta intestà, e iù 'ncù 'n quàj föj, ca l'è gnü 'n po giàld, paröc', an po zbiavà, l'ntestasiùn:'Carlo Giuseppe Balzaretti.Fabbro ferraio. Villata (Novara)'. Parchè La Vilàta fin'a dal milanovcéntvitisèt  l'éva pruvìncia 'd Nuvàra. Pö dòpu quàn ca l'è gnü ca dal Bèlgiu,dizùma, l'è truvà travàj Türìn. L'è travajà la Fiat dal milanovcent e trè al milanov cente cinc. Trè an l'è fac' Türìn e 'l travajàva 'nti 'n gabanùn parchè 'l 'senatòre ' Agnèlli léva bütà sü sa fàbrica par fè al prümi autumòbal e mè nònu l'éva specializà antal fè al ròvi. Alla fine dell'800 è stato ,anzi. Capo comitiva,ha guidato 60 uomini della Villata a Chamonix,appena di là del Monte Bianco, in Savoia,per mettere giù... ancora mia mamma aveva imparato questa parola che lui gliela diceva,'le chemin de fer',i binari della ferroviae anche a mia mamma era rimasta questa parola che mio nonno diceva sempre, 'Les ouvriers'. Dopo che è andato a lavorare a Chamonix,quando è venuto a casa ,l'anno dopo,nelle stagioni morte ,quando aveva poco lavoro,allora partiva e andava sempre all'estero  e un anno è andato... ho proprio una bella cartolina di Mons,nelle Fiandre e una cartina di Bruxelles... e dopo che è andato lì in Belgio,quando era già andato in Francia, è venuto a casa,ha imparato, si vede che l'ha visto in qualche posto,di presentare il conto,'la note', 'l'addition' nella carta intestata,e ho ancora qualche foglio che è diventato poi giallo,così,un po' sbiadito,l'intestazione: Carlo Giuseppe Balzaretti .Fabbro Ferraio.Villata (Novara). Perchè la Villata fino al 1927 era provincia di Novara.Poi quando è venuto  acasa dal Belgio,diciamo,ha trovato lavoro a Torino.Ha lavorato a Torino dal 1903 al 1905. Tre anni ha fatto a Torino e lavorava in un capannone perchè il senatore Agnelli aveva messo su questa fabbrica per fare le prime automobili e mio nonno era specializzato a fare le ruote.
 Però 'l prubléma ca iàva mè nònu La Vilàta l'éva che i cuntadìn ai fàvu fè 'l travàj tüt, però iàvu l'abitüdina da paghè, da rangè i cünt,tam mè ca i dizìvu, sul par San Martìn, quàn ca l'àva finì la campàgna, l'ündas ad nuvémbar alùra lüj al püdìva nén travajè , pö stè lì spicè tüt l'an, 'l méz 'd nuvémbar parchè lu paghésu.Alùra l'è ciarecà da rangèsi. Già la fin ad l'otcént,pén'a spusà cun mè nòna Madlén'a, pürtròp al düvìva lasè ca la sö dòna e i maznà che pö ién rivà,l'è cità da 'ndè travajè fòra dl' Italia, l'è 'ndà 'n Frància.

 
Però il problema che aveva mio nonno alla Villata era che i contadini facevano fare il lavoro tutto,però avevano l'abitudine di  aggiustare i conti,come dicevano, solo per San Martino,quando era finita la campagna,l'11 di novembre perchè lo pagassero. Allora ha cercato di aggiustarsi.Già alla fine dell'800 ,appena sposato con mia nonna Maddalena,purtroppo doveva lasciare la sua donna,la sua casa ,la sua donna  e i bambini che poi sono arrivati,ha accettato di andare a lavorare fuori d'italia,è andato in Francia.


L'éva 'n frè e lùra l'è travajà lì trè agn. Türìn par lü l'è stac' ampurtànt parchè l'è s'ciarà, 's capìs, cun tüt di negòsi béj e dal pasticerìi, dal confetterìi, di bar, di cafè e tüt e lùra...i sag nén dì...am mànca si nutìsji lì, però i sag che Türìn lü l'è 'mparà fè al caramèli,i ciculatìn, ai crucànt, i gelàt.E da Türìn pö l'è purtà ca ànche tüta la ròba 'd qualità da bütè 'ntal negòsi che mè nòna l'è stàj cunténta: al pastìgli Leòne,al caramèli Baràtti&Milàno,'l cacào Talmòne e quàn che pö l'è gnü ca da 'ntla Fiat dop 'l milanoucentsèt,milanoucenteòt l'è 'nda 'n Germània, Sòlingen o Solìngen e da lì l'è purtà ca an razùr, ca l'éva pròpi la specialità 'd Solìngen pròpi par fèsi la bàrba a man paröc' e che gl'ùma 'ncùra, l'è sémp druvàlu pö ànche mè papà bunànima  e pö dòpu mè papà l'è lasàmlu mi,l'è musàmi mè 's fa la bàrba cun al razùr, ca l'è nén na ròba fàcil da 'mparè.
Era un fabbro e allora ha lavorato lì 3 anni. Torino per lui è stato importante perchè ha visto,si capisce,con tutti i negozi belli e delle pasticcerie,delle confetterie,dei bar,dei caffè e tutto e allora... non saprei dire... mi mancano queste notizie,però so che a Torino lui ha imparato a fare le caramelle,i cioccolatini,i croccanti,i gelati.E da Torino poi ha portato a casa anche tutta la roba di qualità da mettere nel negozio che mia nonna è stata contenta: le pastiglie Leone,le caramelle Baratti&Milano,il cacao Talmone, e quando poi è venuto a casa dalla Fiat dopo il 1907/1908 è andato in Germania a Sòlingen o Solìngen e da lì ha portato a casa un rasoio che era proprio la specialità di Solingen proprio per farsi la barba a mano così e che ce l'abbiamo ancora,l'ha sempre usato anche il mio papà buonanima e poi dopo mio papà me lo ha lasciato a me,mi ha insegnato come si fa la barba con il rasoio che non è una roba facile da imparare.