A  Mars  i  festegiuma  nostri  Papà
audio
08  Le  Fiur  ëd  San Giüsep
Le fiur ëd San Giüsep
a sun fiurìe a massèt,
massèt ëd  fiur  reusa
tra feuje  vërd  ëscür.
Tra le prime fiur dla Prima
sun fiurìe leste leste,
për  na prima festa d Ca,
për la Festa d mè Papà.
Da sì dui di a lè primavera,
festa  d culur  për nostra tèra,
ma për nui già  ncheuj a lè festa,
ün cit  buchèt  sü la fnestra,
ch a lu vëdda quand ch a turna,
strach e n poch  scunsulà
për ël travaj  ëd tüti ij di,
e che vëdendlu, ant ël so cheur
a senta tüt  ël  nostr amur,
a senta ëd Ca ël nostr calur,
a sapia che i ricunussuma
l cust ëd tanti So sacrifissi. 
Për  la  Festa  dël  Papà 
Papà ancheuj a  l è  Festa
a l è  Tua  Festa
nen  mach  na  fiur
i vurrìa  purtete,
ma  n  giardin antregh,
tüt  fiurì  d sent  culur, 
ij culur dël cel,
ij culur ëd  l amur.
Ma i finirù për dite
cun tüt me cit cheur
it veuj  bin Papà :
cust a  l è mè buchèt ëd fiur