I binéj I gemelli
Ma,prìma ai cunusìva dùj matòc'...,matòc'... iéru duj binéi e iàvu n'uficìna lì  a l'Izula e i traficàvu,iéru nén marià tüti duj,i vivìvu cun la màma e iàvu 'l so travaiòt.Però 'd travàj gnéra nén pròpi tant e campè tüti duj cun sulì i tribülàvu.An bèl mumént iün l'ha dit:
      ''Tsénti vàrda iù truvà al Giuàn,'tsè cul là che iéru scòla ansèma che per càzu l'èvnì giü parchè al travàja'n Frànsa e l'èsü lì a Liòn e l'ha dìji:'Ma vàrda pén'ada dìlu e péns mi sistemèti.Che tnu dìzi?'
      'Ma i parl ansèma mè fratèl,pö càzumaj ai decìd'
'E,va bén, fùma cuzì'
      'Ciàu,ciàu'.
      E 'l v e cuzì,chetnu dìzi?'
Ma,prima conoscevo due ragazzi...,ragazzi...erano due gemelli e avevano un'officina lì all'isola e trafficavano,non erano sposati tutti e due,viveveano con la mamma e avevano il loro lavoretto.Però di lavoro non ce n'era proprio tanto e campare tutti e due con quello lì faticavano.Un bel momento uno ha detto:
'Senti guarda ho trovato il Giuàn,sai quello là che eravamo a scuola insieme che per caso è venuto giù perchè lavora in Francia ed è su lì  A Lione e gli ha detto:'Ma guarda se tu qui hai difficoltà,se vuoi venire là,io ho da farti lavorare qualcosa.Se vuoi venire devi solo dirlo e penso io a sistemarti.Che ne dici?'
'Ma parlo insieme a mio fratello,poi caso mai decido'
'E va bene facciamo così'
'Ciàu,ciàu'.
E va a casa e dice:'Senti Ernesto,ma guarda che ho trovato il Giuàn e mi ha detto così e così,che ne dici?'
'Ma mi 'm dispiàs che ti 't vàdi vìa,però,anfondsarìa na sulüsiòn parchè  tüti dujchi slu gavùma nén da fè la mìca par tütiduj.Se tat sénti da 'ndè,va'
       'Ma si vàrda , i fas che decìdi e ivad.Dèsvàrda,sàbat i prepàr la valìs,tam cumpàgnila stasiòn e ,i pìj al trénu 'd Türìn,calùma giü Mudàne i vad giü 'n Frànsa' 
      'Va bén , fùma cuzì' .E vén sàbat,lucumpàgna la stasiòn cun la so valìs ad cartlòn cunai so ròbi'ndrénta e 's salütu e pö,prìma da'ndè vìa al dis:
       ''T sénti Ernèst,mi i vad, però'm racumànd dùi ròbi.Tlu sè mè che i sonmi.Prìma ròba,la màma e secònd al mè gat.Miivöl che ti ta stàghi atént  a tüti du parchèmii so n nén, ma ti 't sè che mi iù sémp stàji vzìn'a,par naròba el'àuta e i avrìa 'n dispiazì se ta stè nénànche ti a fè mè che i fàva mi'
      'Ma sta tranquìl.Ma figürti se mi aif as nén sulì.La màma,'l to gat... ai vivùma 'n cà tüti 'nsèma,altrochè'
      E,ciàu e 's bàzu e i van .'Ciàu,'s santùma,pö dès magàriai vad pö i stag vìa quài àni e pö... e pöi vén magàri c àquand ma stuf,i pös pa sémpa stè 'n Frànsa'. E'l va, al pìa'l so trénu e'lva.
'Ma a me mi dispiace che tu vada via,però,in fondo sarebbe una soluzioneperchè tutti e due qui non ce la togliamo di fare la pagnotta pertutti e due.Se ri senti di andare va'.  'Ma si,guarda,faccio che decideree vado.Adesso guarda,sabato preparo la valigia,mi accompagnialla stazione,prendo il treno di Torino,scendiamoa Modane e vado giùinFrancia'
'Va bene,facciamo così' E viene sabato,lo accompagna alla stazione con la sua valigia di cartone con la sua roba dentro e si salutano e poiprima di andare via dice:'Senti Ernesto,io vado,però mi raccomandodue robe.Lo sai come sono io.Prima roba la mamma e scondo il mio gatto.Iovoglio che tu stia attento a tutti e due perchè io non ci sono ,matu sai che gli sono sempre stato vicino,per una roba o l'altra e io avreiun dispiacere se non stai anche tu a fare come facevo io.'
'Ma sta tranquillo.Ma figurati se io non faccio quello lì. La mamma ,il tuo gatto...viviamo in casa tutti insieme,altrochè'
E ciàu e si baciano e vanno.'Ciàu,ci sentiamopuò darsi magari vado poi sto via qualche anno e poi...e poi vengo magari a casaquando mi stufo,non posso mica stare sempre in Francia'. E va,prende il suo treno e va..
Pàsa 'n pàra d'àni o ànche trè.An dì ia scrìu:
      'Vàrda che n'àuta zmàn'a ivé ncà.Spètmi 'l trénu'd séz ùrilì a la stasiòn che mi i rìu.'Mracumànd vénmi'ncòntra parchè cuzì , vénmagàri cun lamàchina, tam pòrticà'
      'Ma si, sta tranquìl' . Vén séz ùri lü'lva là,al rìva dal trénu,la zmònta,as salütu:
      'E bén mè l'è 'ndà?' 'Ma si iù travajà,l'è'ndàbén.Echi?' 'Ma sì , e chi ànche'
      'Ma...e 'l mè gat?'
      'Vàrda,al to gat l'è mort'
'Mamè l'è mort.Tam dìzi na ròba cuzì pén'a rivà.L'è tam mè se t éisi dàmi 'n pügn àntla stòmi.Ma 't pudìvi dì 'n po 'd preparasiòn.Su nén mi. L'è scapà o püra l'è 'ndà  'nsi cup, l'è zgujà, l'è cascà giü , l'ha masàsi.Ansùma ai va 'n po 'd cusiénsa a dìi ròbi.. l'è mort...ma 'nsùma là... t'èpròpi dàmi 'n culp che m'aspetàva nén' scapà o püra l'è'ndà 'nsi cup, l'è zgujà, l'ècascà giü, l'ha masàsi.Ansùma ai va 'n po 'd cusiénsa adì iròbi..l'è mort...ma'nsùma là...t'è pròpidàmi'n culp che m'aspetàva nén'
'E ma àbia pasiénsa'
'E la màma?'
      'Ecco ,'t vëdi,la màma na séral'è 'ndà 'nsi cup...'
Passano un paio di anni o anche tre.Un giorno gli scrive:
'Guarda che un'altra settimana vengo a casa.Aspettami al treno delle seialla stazione che io arrivo.Mi raccomando ,vienimi incontro,vieni magari con la macchina,mi porti a casa.
'Ma si,sta tranquillo'. Vengono le sei,lui va là,arriva dal treno,smonta,si salutano:
'E bene come è andata?'
'Ma si,ho lavorato,è andata bene,E qui?' 
'Ma si , e qui anche'
'Ma... , e il mio gatto?'
Guarda il tuo gatto è morto'
'Ma come è morto.Mi dici una cosa così appena arrivato.E' come se mi avessi dato un pugno nello stomaco.Ma potevi dire un pò di preparazione.Non so io.E' scappato,oppure è andato sul tetto,è scivolato,è caduto giù,si è ammazzato,Insomma ci va un pò di coscienza a dire le cose...è moro...ma insomma là...mi hai proprio dato un colpo che non mi aspettavo'
'E ma abbi pazienza'
E la mamma?'
'Ecco,vedi,la mamma una sera è andata sul tetto...'