La bernàrda La bernarda
Ma vàrda, at sè quand iéra la Grànde Guèra.
La Grànde Guèra l'è dürà trè àni e pàsa,pö l'è finìa.
Tüta la gént,tüti cuntént.Ia vnìva cà i réduci e alùra i fàvu di fèsti,i fàvu i suaré.
E iu fàvu ànche parchè iàvu tüti si màti da mariè e i òmni iéru tüti vìa e i cercàvu da fèsi vëdi e lùra i anvitàvu ànche si üfisialòt che iéru vnì cà,si tenentìn tüti 'n divìza, 't sè, i fàvu bèla figüra.
E difàti iün ad cùsti chi l'éra stat anvità dna famìja,iéra 'n bèl suaré,tànta gént ,tànti  bèli tutìn'i.
Ma guarda,sai quando c'era la Grande Guerra.
La Grande Guerra è durata tre anni e passa,poi è finita.
Tutta la gente,tutti contenti.Venivano a casa i reduci e allora facevano delle feste,facevano le suaré.
E le facevano anche perchè avevano tutte queste ragazze da sposare e gli upmini erano tutti via e cercavano di farsi vedere e allora invitavano anche questi ufficialotti che erano venuti a casa,questi tenentini tutti in divisa,sai,facevano bella figura.
E infatti uno di questi qui era stato invitato da una famiglia,c'era una bvella suaré,tanta gente,tente belle signorinelle.
Lü l'éra 'n po genà parchè l'è stata trè àni 'n guèra e sémp ansèma i òmni e cuntàt cun i dòni gnàva maj avüi e 'l sàva nànca lü  , però iéra na bèla biundìn'a lì e...sà, che 's fùma curàgi e i andùma ciamèla se la fa 'n bal.
'Tòta, ca scüza, a permët chìla da fè 'n bal ansèma mi?'
'Oh gràsie sur tenént,gràsie sur tenént' .
E i 'ncumìnciu balè,però i balàvu sénsa parlè parchè lü 'l sàva nén mè tachè.L'àuta l'éra 'n po tìmida ànche lé e iàn fat an gir , iàn fat duj gir pö lü as dis
Lui era un pò impacciato perchè era stato tre anni in guerra e sempre insieme a uomini e contatti con le donne non ne aveva mai avuti e non sapeva neanche lui,però c'era una bella biondina lì e sa....facciamoci coraggio e andiamo a chiederle se fa un ballo.
'Signorina,scusi.permette lei di fare un ballo con me?.
'Oh grazie signor tenente,grazie signor tenente'.
E incominciano a ballare,però ballavano senza parlare perchè lui non sapeva come attaccare.L'altra era un pò timida anche lei e hanno fatto un giro,hanno fatto due giri poi lui si dice
 'Ma chi bzògna che i dìza quaicòs' e i dis : ' Sa tòta,mi...léi l'ha la vèsta cuzì biànca,ma bèla..ma bèla che 'm ricòrda al Càrso.Mi iù stata trè àni 'nsal Càrso e quand iéra la fiòca l'éra 'n biànc cuzì,l'éra tüt biànc tam mè 'l so vistì e l'è 'n bèl ricòrd che 'm fa vnì'.
'Oh gràsie sur tenént,gràsie'.
Fan n'àut gir e 'l discùrs al piàva nén,pö dop an po 'l dis :
'Sa tòta,lé a l'ha dùi öi ma azür,ma azür... celèst mè 'l cél dal Càrso.
Sa iù stata trè àni mi 'nsal Càrso e iéra 'n cél cuzì.
Am ricòrda pròpi lulì.An cél bèl,bèl,bèl mè i so öi' 'Oh gràsie sur tenént'.
'Ma qui bisogna che io dica qualcosa e le dice:'Sa signorina,io...lei ha la veste così bianca,ma bella...ma bella che mi ricorda il Carso.Io sono stato tre anni sul Carso e quando c'era la neve era un bianco così,era tutto bianco come il suo vestito e è un bel ricordo che mi fa venire'.
'Oh grazie signor tenente.grazie'.
Fanno un altri giro e il discorso non prendeva,poi dopo un pò dice:
'Sa signorina.lei ha due occhi ma azzurri.ma azzurri...celesti come il cielo del Carso.
Sa sono stato tre anni sul Carso e cìera un cielo così.
Mi ricorda proprio quello.Un bel cielo,bello,bello come i suoi occhi' 'Oh grazie signor tenente'.
Ma 'l discùrs andàva nén avànti.I fan àuti duj gir ,pö 'l dis:
'Ma tòta, mi i vurìa prezentèmi' 'Ca dìza sur tenént'
'Am ciàmu Gustàvo' 'Ah, piezì sur tenént' 'E chìla?'
'Ecco, adès,al ricòrda quand l'éra 'nsal Càrso,ca la stàva là,cun i àuti suldà,lon ca va vnìva 'n mént tüti i matìn'i pen'a alvàvi sü e lon ca va vnìva 'n mént tüti i séri quand i andàvi dòrmi e prìma da 'ndurmantèvi? Ca pénsa bén'
'Ma mi i savrìa nén..' Al vàrda,pö an mumént s'inlümina e 'l dis :
'Bernàrda?'
' Ma no sur tenént,Vitòria,Vitòria'
Ma il discorso non andava avanti.Fanno altri due giri,poi dice:
'Ma signorina,vorrei presentarmi' ' Dicxa signor tenente'
'Mi chiamo Gustavo' ' Ah,piacere signor tenente' ' E lei?'
'Ecco,adesso,ricorda quando era sul Carso,che stava là,con gli altri soldati,che cosa vi veniva in mente tutte le mattine appena alzati e che cosa vi veniva in mente tutte le  sere quando andavate a dormire e prima di addormentarvi?Pensi bene'
'Ma non saprei...' Guarda,poi in un momento si illumina e dice:
'Bernarda?'
'Ma no signor tenente,Vittoria,Vittoria'.