05



Audio , sgnaché chi a drìta
audio off-line    Parlùma 'm poc dal teàtru
Parliamo un pò del teatro

  E lùra i sàvu nén andùa bàti la tèsta.I mancàva pòchi dì... 'Sa lùra ,fa che gnì ti...' ma mi 'ntlùra iéra 'n giuunutìn,iàva nén setànta e pàsa agn...a l'han trücàmi... pö mi ,dàtu che iù za 'n poc ai muvénsi an poc ancütì, iù 'ndà benìsim anti sa récita, difàti iù fàit pü bèla figüra mi che iàva na part secundària  che cuj ca iàvu la part principàl  e 'ntlùra iàn dit :'Ti t'è a post,ti...ta scritürùma sübit'...tant lì la pàga l'éra zéru,quìndi l'è nén che i drucàvu da 'nsl'àut. E iùma fat divèrsi réciti,'d ròba sémplice ma ànche 'd ròba bastànsa cumplèsa,e ròba che pö iàn fat par televiziùn, iùma recità 'l 'Non ti pago' 'd Defilippo, 'Le rose scarlatte' 'd Debenedetti, 'Non ti conosco più','La torre sul pollaio'...'nsùma... va bén nuj iéru nén mè cuj ca lu fàvu par misté parchè nuj iéru tüta gént... iùma fìn'a partecipà a di cuncùrs parchè, chi Varséj i fàvu maj gnénte, ma i andàvu cun cuj ad Bièla ca iéru pü urganizà da nuj , e lùra 'nsùma iùma gavàsla, e 'n fàvu sémp si pròvi chi, ad registrasiùn parchè i sentéisu la nòsa véra vus. E allora non sapevano dove sbattere la testa.Ci mancavano pochi giorni... :'Cià,allora, fa che venire tu' ma io allora ero un ragazzetto, non avevo settanta  e passa anni.... mi hanno truccato... poi io,dato che ho già un pò le movenze impacciate,sono andato benissimo in questa recita,difatti ho fatto una figura più bella io che avevo una parte secondaria che quelli che avevano la parte principale e allora hanno detto:'Tu sei a posto... ti scritturiamo subito'... intanto lì la paga era zero,quindi non è che cadessero dall'alto.E abbiamo fatto diverse recite,di roba semplice ma anche di roba abbastanza complessa, e roba che poi hanno fatto in televisione,abbiamo recitato il 'Non ti pago' di Defilippo,'Le rose scarlatte ' di Debenedetti,'Non ti conosco più','La torre sul pollaio'... insomma... va bene noi non eravamo come quelli che lo fanno per mestiere eravamo tutta gente... abbiamo persino partecipato a un concorso perchè,qui a Vercelli non facevano mai niente,ma andavamo con quelli di Biella che erano più organizzati di noi, e allora insomma ce la siamo cavata,e facevano sempre queste prove qui, di registrazione perchè sentissimo la nostra vera voce
Alùra,parlùma 'n poc dal teàtru.Mi iù 'ncaminà fè 'l teàtru a Santià, 'ntla paròchia ... lì parchè 'ntlùra par pudéj fè 'ndè avànti la baràca, antal salùn paruchiàl ai fàvu  an teàtru al méjs, as pöl dìsi,pöj cun l'incàs... ansùma ... don Màrio al fàva lònca l'àva da fè. E lùra an bèl mumént, a iàvu da recitè 'La maestrina' e i vén malàvi cul che 'l duvìva fè 'Pallone', Pallòne l'éra 'l bidèl,cul ca 'l fàva la part dal bidèl anti sa cumédia... al vén malàvi.Ma cuschì l'éra ün ansiàn , cul ca 'l fàva za sa part chi parchè 's bidèl a l'éra za, ànche 'l persunàgi l'éra ün ansiàn.
Allora,parliamo un pò del teatro.Io ho incominciato a fare il teatro a Santhià, nella parrocchia... lì perchè allora per poter fare andare avanti la baracca,nel salone parrocchiale facevano un teatro al mese,si può dire,poi con l'incasso ... insomma... don Mario faceva quello che doveva fare.E allora un bel momento,dovevano recitare 'La  maestrina' e si ammala quello che doveva fare 'Pallone', Pallone era il bidello,quello che faceva la parte del bidello in questa commedia... si ammala. Ma questo qui era un anziano quello che faceva già questa parte qui perchè questo bidello era già,anche il personaggio era un anziano. Mi i sag che quàn che i sentìva la mìa vus ma gnìva vòja d'andè scapè scundmi  , parchè, ànche se i parlàva 'n italiàn, as sentìva luntàn an mìj che i parlàva an piemuntéis. Difàti quàn che pö al regìsta, 'l bon Renatìno Pavéze (iùma fàlu tribülè da mat,dès l'è za mort da vàri àni) , al'ha fàmi vöghi si mutivasiùn che sa giürìa l'àva scrit par ugnün ad nuj no?, e bén iàvu scrivìmi che ...sì iéra 'n gràdo 'd fè la mìa... però se iéisa vürsì... 'nsùma ragiüngi di livèi an poc pü àut, i avrìa duvü piantèla lì da parlè 'n piemuntéis dürànt la mìa vìta e stüdiè l'italiàn parchè se no ... ma dàtu che mi m'anteresàva pròpi gnénte,lu fàva par divertimént e parchè iéra na quaj bèla matalëta antla cumpanìa mi iù sémp cuntinuà parlè 'n piemuntéis e va bén parèj... ciàu. o so che quando sentivo la mia voce mi veniva voglia di andare a scappare  a nascondermi ,perchè anche se parlavo in italiano, si sentiva lontano un miglio che parlavo in piemontese.Infatti quando poi il regista,il buon Renatino Pavese (lo habbiamo fatto disperare da matti,adesso è già morto da vari anni) mi ha fatto vedere queste motivazioni che questa giuria aveva scritto per ognuno di noi no?, e bene mi avevano scritto che... sì ero in grado di fare la mia... però se avessi voluto ... insomma raggiungere dei livelli un pò più alti,avrei dovuto smettere di parlare in piemontese durante la mia vita e studiare l'italiano perchè altrimenti... ma dato che a me non interessava proprio niente,lo facevo per divertimento e perchè c'era qualche bella ragazzina nella compagnia io ho sempre continuato a parlare in piemontese e va bene così... ciau.