04


Bèli chi iè cuj che i van ciapè i ràn'i
Qui ci sono quelli che vanno a prendere le rane            audio
Iù 'ndà mangè i ràn'i San Damiàn,pòvra gént. Gnéva tànti ràn'i ,ma iù nànca mangiài tüti parchè iévu nén bùn'i.Nuiàc' bèli chi iè cuj che i van ciapè i ràn'i par mangèi nuiàuc'.Pö a l'è n'àrte fèi pulìt.Vénta èsi bun fèi pulìt. La ràn'a,at dévi lasèi la fritüra e taj gàvi la pèl che la zmìa la tèsta di 'n fòcu, a iè i öu a dla ràn'a, a iè al gras a dla ràn'a, ién tüti fìli giàldi, a iè 'l pulmùn a dla ràn'a, parchè iè 'l 'fégato' biànc e 'l 'fégato' néru.Parchè la ràn'a ià i pulmùn eh..., matòc'... mi sun trop pràtic eh...madòna. E i cösi ién paragunài... gròsi tam mè sulì...ià i öu, al 'fégato' biànc ,al 'fégato' néru e la gràsa.La ràn'a vénta fèla cözi paröc'.Cùla ca 's màngia 'nti ustarìi iàn mac i cösi e nuiàuc' anvéci bèli chi i fùma i ràn'i,fùma la frità 'd ràn'i, pö fùma i ràn'i n' ümid parchè frìci iu màngiu za ca sùa.Ma nuiàuc' bèli chi iè ràn'i e zgràpi iu mangiùma sémp parchè indùma ciapèsji nuiàuc'.'Ndùma nén cumprèi,'ndùma ciapèsji e sju mangiùma.Pö iè i lümàsi,dès l'àuta smàn'a iùma mangià i lümàsi e lì iu fag fè pulìt a dla mè dòna.Parchè vénta tajèi 'n mès,gavèi la purcarìa, l'è 'nca lì l'è n'àrte. Plè la ràn'a l'è la ròba pü difìcil ca iè. Na vòta iéva i capüsinàt,trac...trac, cun al curtèl,ma i gavàvu la pèl e i pulìvu di ràn'i,iu campàvu dénta na vàsca cun l'àva pulìda , ma sa s'ciaràva di ràn'i ... an sogn.Nuiàuc' dès, e cuj ca i van ciapèi i rùmpu nén i gàmbi, iu scrùsu.Scrusèi völ dì rùmpji na gàmba, parchè se tai rùmpi na gàmba, antè ca t'è rumpìglia,al sang al vén néru,as màca e ti quan ca tlu fè cözi,'t vöghi la cösa cun al sang macà.L'è nén da campè vìa,però nuiàuc',datu che iu fùma par nuiàuc',chi ca 'l ciàpa i ràn'i,iu ciàpa e iu büta 'ntal cistìn... ma i sàutu 'ncùra eh...cùli lì , parchè 't duvéisi duvartè 'l cistìn tnu tròvi pü nén iün'a.E pö chi ca iu fa pulìt, a iu pìja ün'a par ün'a antal cistìn, e i vén'u fòra cun ai cösi bèli,ròba bùn'a da mangè neh. E mangiùma i pasarìn:rizòt cun ai pasarìn.Quan ca rìva pö d'invèr... mi bèli lì 'ntè ca iù i culùmb ai va zü i pasarìn, alùra nu ciàp ot o dés al dì, nén sinquànta neh... alùra iu fag pulìt ...e 'ntal frìgo. E iùma la quòta:ot pasarìn a tèsta e alùra quan ca niùma otànta,novànta,la mè dòna la fa 'l rizòt e i pasarìn da part,pö la fa i barcöti e dzùra i büta i pasarìn.E l'è 'n vatàgi che ca iè Varséj,se iàn nén quaidün an gir a iu màngiu pü si ròbi lì. O andè cumprè i pasarìn bèli lì a Birùns antal Cezàn ma...iùma pruvà ma ién nén a dla fòrsa.L'è tam mè i  mè cunìc' e cuj ca i véndu al 'Continénte'. Mi i taj al pra bèli lì e i dag al pra, al 'Continente' ai dan al mangìm. Parchè,fòrsa da parlè,cüntè,nuiàuc' i sùma sémp an camìn chi mangiùma,dès iùma pià i ochi,da fè còj e òca.L'è nén che mangè,mangiùma mal neh....Mangiùma tüti 'l primìsji,zgràpi,pasarìn a sturnìn,coj e òca però  a iè gnénti d'àut. I vidrìn'i 't vè nén vögji,'t vè vöghi gnénti


Sono andato a mangiare le rane a San Damiano,povera gente.Ce n'erano tante di rane ma non le ho neanche mangiate tutte perchè non erano buone.Noialtri qui ci sono quelli che vanno a prendere le rane per mangiarle noialtri.Poi è un'arte pulirle.Bisogna essere capace a pulirle.La rana ,devi lasciargli la frittura e gli togli la pelle che sembra la testa di un fiammifero,i sono le uova della rana,c'è il grasso della rana,sono tutti fili gialli,c'è il polmone della rana,perchè c'è il fegato bianco e il fegato nero.Perchè la rana ha i polmoni eh...ragazzi...io sono troppo pratico eh...madonna.E le cosce le hanno paragonate... grosse come quello lì... ha le uova,il fegato bianco,il fegato nero e il grasso.La rana bisogna farla cuocere così.Quella che si mangia nelle osterie hanno solo le cosce e noialtri invece qui facciamo le rane,facciamo la frittata di rane,poi facciamo le rane in umido perchè fritte le mangiano già a casa loro.Ma noialtri qui ci sono le rane e le sgrappe le mangiamo sempre perchè andiamo a prendercele noialtri.Non andiamo a comperarle,andiamo a prendercele e ce le mangiamo.Poi ci sono le lumache,adesso l'altra settimana abbiamo mangiato le lumache e lì le faccio pulire da mia moglie.Perchè bisogna tagliarle in messo,togliere la porcheria, anche lì è un'arte.Pelare la rana è la roba più difficile che ci sia.Una volta c'erano i capuccinatti,trac...trac,con il coltello,ma gli toglievano la pelle e pulivano delle rane,le buttavano in una vasca con l'acqua pulita,ma si vedeva delle rane...un sogno.Noialtri adesso, e quelli che vanno a prenderle,non gli rompono le gambe ma le acciaccano.Acciaccarle vuol dire rompergli una gamba,perchè se gli rompi una gamba,dove gliel'hai rotta ,il sangue diventa nero,si ammacca e tu quando le fai cuocere ,vedi la coscia con il sangue ammaccato, non è da buttare via,però noialtri,dato che le facciamo per noialtri,chi prende le rane ,le prende e le mette nel cestino ma saltano ancora eh...quelle lì,perchè se dovessi aprire il  cestino non  ne trovi più una.E poi chi le pulisce,le prende una per una nel cestino,e vengono fuori con le cosce belle,roba buona da mangiare neh. E mangiamo gli uccellini:risotto con gli uccellini.Quando arriva poi l'inverno... io lì dove ho i colombi ci va giù gli uccellini, allora ne prendo otto o dieci,non cinquanta neh...allora li pulisco...e nel frigo.E abbiamo la quota:otto uccellini a testa e allora quand ne abbiamo ottanta o novanta ,mia moglie fa il risotto e gli uccellini da parte,poi fa le barchette e sopra ci mette gli uccellini.E è un vantaggio che quelli che c'è a Vercelli,se non hanno qualcuno in giro non le mangiano più quelle robe lì.O andare a comperare gli uccellini lì a Buronzo dal Cesano ma...abbiamo provato ma non sono della forza.E' come i miei conigli e quelli che vendono al Continente.Io taglio il prato lì e gli do il prato,al Continente gli danno il mangime.Perchè a forza di parlare e raccontare stiamo sempre a mangiare,adesso abbiamo preso le oche,da fare cavoli e oca.Non è che mangiare, mangiamo male neh...Mangiamo tutte le primizie, sgrappe, uccellini, storni,cavolo e oca però non c'è nient'altro.Le vetrine non vai a vederle,non vai a vedere niente.