01


Al prubléma pü gros a l'è bèvi
Il problema più grosso è il bere                 audio
Cùla lì l'è tüta na scüza par bévi.Al prubléma pü gros a l'è: al mangè i mànca poc... l'è par bévi.E lùra i vén'u lì...e béu mi chi bév ànca ti...e da setémbar fìn'a dicémbar iè sa vìta lì: mangè e bévi,che chi d'àut a iè gnénti.Co a iè da fè chi?Ad vidrìn'i a gnè mìa,andè spas...cùla léa...che léa vag a spas?I füisa dla gént che tat tròvi lì sùta...ma iè gnün...iè gnün.Alùra l'ünic post a l'è truvèsi chi.Chi i vén cuj ad Salàsc,cuj ad Cròva,pö nuiàt Viansìn sùma mac àntar trè.E cuj ad Sangermàn.I vén'u chi pròpi mac par bévi 'l vin...vin...vin,parchè 'nti àut post...iè di post che sicùnd lur ai dan da bévi..'ah l'è dàmi da bévi 'ntal càlice,mi 'm dàva za fastìdi'...e lur i völu 'l tasùn.Ién tüta gént che iàn vivì chi,che iàn fac' la tèra.Quaidün, i ültim,par rangèsi la pensiùn iàn andà travajè 'nti fàbrichi,parchè la pensiùn dl'agricultüra i mürìvu dla fam.E alùra iàn si cazitìn'i e cun an poc d' pensiùn,an poc d'ort,ai cunìc'..ai van ai ràn'i,ai van rabajè i funs,i van  a lümàsi.Par lur a gnan bàsta.E la séra i pàsu la so mèza giurnà bèli chi,pö i van ca e i sòrtu pü.Quaidün al vèrda al telegiornale:' Ah , pö iù 'ndurmantàmi dzùra la cadréga,séva bèli mort'.'Ma se t'è nén fac' al travàj di 'n butùn mè 't fè 'ndè ca èsi strac!' E mi i dig sémp:' T'évi nén a strac, t'évi ciùc'. Ién i nòsi discüsiùn chi i fùma lì. I 's custantùma paröc'...Viansìn.Iè cuj che ognintànt.. nuiauc' i parlùma:'Deh, fa na càud bèli chi.Ma se i éisa i sold i andrìa sü 'n muntàgna al frësc  e sta bén, o quan che chi fàva frësc d'invèr...'E si 'ndéisu 'n Spàgna?' Avànti lì trè o quat tavanàdi.'Ma 'l diàu ca 't pòrta,'t völi 'ndè 'n Spagna,'t vè bèli là cun ai ciabòt anti pé!'. E alùra i viscùma la stìvia chi quan ca l'è d'invèr e 's bütùma chi e bon.E ognintànt iè quaidün che pö  'l pòrta magàri 'n pintùn ,lùra, 'd vin parchè ultrupü al vin che i bévu ca mìa, lur i crùmpu anca sèt o ot damigiàni 'd vin, pö i crùmpu na brénta 'd fréjza,na brénta 'd bunàrda,pö slu stùpu, pö i pìju la barbéra lu bütu 'nti pintùn e pö di vòti quan ca rìva d'invèr tüti i fùma i salàm,fùma i garìzuli...'Deh...dman i mas al purchët!'.'Pija 'l sang che i mangiùma i fric'ö.Vìsti da purtè duj sanguinàs e na sausìsa neh!'...'ntant as vìzu listés.E alùra i pòrtu duj sanguinàs e na sausìsa,la mè dòna iu fa bùji.Pö l'è nén che ca sùa ca i möru 'd fam parchè 'l mangè 'l mànca nén , ma dàtu ca l'è 'n cumpanìa a lu màngiu cun na vòja,cun na buntà pròpi... pö quaidün al pòrta 'n pintùn...:'Ma cuschì l'è 'n pintùn dal mè,neh!'.'Ma 't sénti,ma at bévi 's vin chi?Ma 'l fa schìvi suchì!'.'Ma ti 't capìsi gnénti !'. Pö la smàn'a dop a màsa 'l purchët n'àut.Pö i salàm iu tnùma fòra dés dì prìma da bütèi sùta l'ùla.'Deh vàrda che prìma da bütèi sùta l'ùla , i vrùma sagè 's salàm parchè 't püdrìi avéj zbagliàti bütè dénta la sal' - i dìzu - e tiu 'rtìri e i van tüc' an malùra,perciò tnu pòrti iün e 't giùma sa l'è salà'.Tüti ròbi paröc',sémp mac par mangè e bévi,bèli chi d'àut iè gnénti,pö Cròva...a l'è nén che i sìa tant lard da dèji la gàta neh Cròva.
Quella lì è tutta una scusa per bere.Il problema più grosso è: il mangiare gli manca poco...è per bere.E allora vengono lì...e bevo io che bevi anche tu...e da settembre fino a dicembre c'è questa vita qui: mangiare e bere,che qui d'altro non c'è niente.Che cosa c'è da fare qui?Di vetrine non ce n'è ,andare a spasso...quale strada...che strada vado a spasso? Ci fosse della gente che ti trovi lì sotto...ma non c'è nessuno..c'è nessuno.Allora l'unico posto è trovarsi qui .Qui vengono quelli di Salasco,quelli di Crova,poi noialtri di Viancino siamo solo in tre.E quelli di Sangermano vengono qui proprio solo per bere il vino...vino...vino,perchè negli altri posti... ci sono dei posti che secondo loro danno da bere... ' Ah, mi ha dato da bere nel calice, a me dava già fastidio'... e loro vogliono il tazzone.Sono tutta gente che hanno vissuto qui,che hanno fatto la terra.Qualcuno,gli ultimi,per arrangiarsi la pensione sono andati a lavorare nelle fabbriche,perchè la pensione dell'agricoltura morivano di fame.E allora hanno queste casette e con un pò di pensione,un pò d'orto,i conigli... vanno per rane, vanno  a raccogliere i funghi,vanno per lumache.Per loro ne hanno abbastanza.E alla sera passano la loro mezza giornata qui,poi vanno a casa e non escono più.Qualcuno vedrà il telegiornale:'Ah,poi mi sono addormentato sulla sedia,ero proprio morto'.'Ma se non hai fatto il lavoro di un bottone come fai andare a casa e essere stanco,eri ubriaco'.Sono le nostre discussioni che facciamo lì. Ci accontentiamo così.... Viancino.C'è qualcuno che ognitanto.. noialtri parliamo:'Deh, fa un caldo qui.Ma se avessi i soldi andrei su in montagna al fresco a stare bene,o quando qui faceva fresco d'inverno... 'E se andassimo in Spagna?' Avanti lì tre o quattro cretinate'.' Ma il diavolo che ti porti,vuoi andare in Spagna,vai là con gli zoccoli nei piedi!'. E allora accendiamo la stufa qui quando è inverno e ci mettiamo qui e basta.E ognitanto c'è qualcuno che poi porta magari un bottiglione,allora,di vino perchè oltre al vino che bevono a casa mia, loro comperano anche sette o otto damigiane di vino,poi comperano una brenta di freisa,una brenta di bonarda,poi la imbottigliano.poi  prendono la barbera la mettono nei bottiglioni e poi a volte quando arriva l'inverno tutti facciamo i salami,facciamo i ciccioli... 'Deh... domani ammazzo il maiale'.'Prendi il sangue che mangiamo la frittelle.Ricordati di portare due sanguinacci e una salsiccia neh!.. intanto si ricordano lo stesso.E allora portano due sanguinacci e una salsiccia,mia moglie li fa bollire.Poi non è che a casa loro muoiano di fame perchè il mangaiare non manca,ma dato che si è in compagnia lo mangiano con una voglia,con una bontà proprio... poi qualcuno porta un bottiglione :'Ma questo è un bottiglione del mio neh!'.'Ma senti,ma bevi questo vino qui?Ma fa schifo questo qui!'.'Ma non capisci niente!'.Poi la settimana dopo  ammazza il maiale un altro.Poi i salami li teniamo fuori dieci giorni prima di metterli nell'olla.'Deh,guarda che prima di metterli nell'olla,vogliamo assaggiare questo salame perchè potresti esserti sbagliato a mettere dentro il sale -dicono- e li ritiri vanno tutti  amale,perciò ne porti uno  e ti diciamo se è salato'.Tutte cose così,sempre solo per mangiare e bere,qui d'altro non c'è niente,poi Crova... non è che ci sia tanto lardo da dare alla gatta a Crova.