5  La Cunfratèrnita 'd Sànta MàrtaCliché par sénti la vus adl'avucàt Cardàno La confraternita  di Santa Marta
A Strupiàn'a iéva la Cunfratèrnita 'd Sànta Màrta perché praticamént al paìs  a l'éva dividü 'nt is mòdo chi: a iéva , mè ca 's dis, i artigiàn,giùma parëc', ca iévu 'ntla Sucietà Uperàja.        J agricultùr a iévu 'ntl' Agrària e i bachëruiévu quàzitüc' antla Cunfratèrnita 'd Sànta Màrta...pergì mè ca iévu dividü.L'Agraria lu ciamàvula Marlèsca...e difàti 'ntal mìla nousént e  sés quànd ca iè stac'  al prüm a siòpero a Strupiàn'a per i ot ùri,a Strupiàn'a ia sioperànti i cantàvu parëc' : 'E sü e zü,trè lìri e na scü (trè lìri al dòni e na scü a i òmni) se i bùgia la Marlèsca lu piùma a pé 'ntal cü. Marlèsca iévu i agràri.Cùsta chi l'éva lònca i cantàvu, iu dìciagliu ancùra cun al senatùr,mè ca s ciàma... cul lì...senatùr comunìsta ,ca iùma fàc'lu gni sü per inaugürè...per vizèsi dal centenàri dal milanousént e sés e i cantavu sa ròba lì 'Esü e zü,trè lìri e na scü se i bùgiala Marlèsca lu piùma a pé 'ntal cü'. Anvéci cuj lì dla Cunfraternita ca iu ciamàvu i Rabìn ad Sànta Màrta,sag nén perché,i Rabìn ,ai lazìvu 'l mattutìno a Pàsqua ,lì an latìn,sag nén co ca iéisu lazü e pöi cantàvu 'l tanìi di sant e gnìvu antla gézia paruchiàl a scröbi 'lChrist perché sa scrubìva chi 'ntè nuiàtar a Pàsqua,nént al vënar sant cun ai so camizùn biànc e vlun dla stra i recitàvu 'l tanìi di santan latìn.La gént a gliu capìvu nént.E no,gnànca lur neh,ai gìvu tant di cuj bùru e tànti di cùli ròbiche pròpi l' éva na ròba ca 'l pudìva nént capìsi.E alùra iéva quaidün l'hadic':'Ma co ca i dìzu'; ...Ma i dìzu suchì! perché iéva sémp ai sòlit che i sàvu che i dìzu:'In bun rizòt per al Ghizòt(i Ghiziu iu ciamàvui Ghizòt), in bun rizòt per al Ghizòt, na cutlëta par al Zëta e 'n capùn per al Barbùn'. Aidìzu si ròbi chi, ai cèrcu da augürèsi si mangiàdi parëc'  ca 's gàvu maj da fè.Ecco,cul lì i rastàvu 'l tanìi di sant che i gìvu vlun la stra:'Bun rizòt peral Ghizòt che i rastàvu tüc' i cunfratèrni: al Ghizòt,al Zëta e 'l Barbùna iévu i confratelli , bun rizòt per al Ghizòt, na cutlëtapar al Zëta e 'n capùn per al Barbùn ...e parëc'...;iévu 'l tanìi di sant ca i gìvu A Stroppiana c'era la Confraternita di Santa Marta perchè praticamente il paese era diviso in questo modo qui:c'era,come si dice,gli artigiani,diciamo così, che erano nella Società Operaia. Gli agricoltori erano nell'Agraria e i coltivatori diretti erano quasi tutti nella Confraternita di Santa Marta...per dire come erano divisi. L'Agraria la chiamavano la Marlesca...e infatti nel millenovecento sei quando c'è stato il primo sciopero a Stroppiana per le otto ore,a Stroppiana gli scioperanti cantavano così:'E su e giù,tre lire e uno scudo (tre lire alle donne e uno scudo agli uomini) se si muove la Marlesca la prendiamo a piedi nel culo.Marlesca erano gli agrari.Questa qui era  quello che cantavano,gliel'ho detto ancora al senatore,come si chiama...quello lì...senatore comunista,che l'habbiamo fatto venire su per inaugurare...per ricordarsi del centenario del millenovecentosei e cantavano questa roba lì.'E su e giù ,tre  lire e uno scudo, se simuove le Marlesca la prendiamo a piedi nel culo.Invece quelli lì della Marlesca che li chiamavano i Rabbini di Santa Marta,non so perchè,,leggevano il mattutino a Pasqua,lì in latino,non so che cosa avessero letto e poi cantavano le litanie dei santi e venivano nellachiesa parrocchiale a scoprire il Cristo perchè si scopriva qui dove noialtri a Pasqua,non al venerdì santo coni loro camicioni bianchi e lungo la strada recitavano le litanie dei santi in latino.La gente non lo capivano .E no, neanche loro neh,dicevano tanti di quegli strafalcionie tante di quelle robe che proprio era una roba che non si poteva capire.E allora c'era qualcuno che ha detto:'Ma che cosa dicono'...'Ma   dicono questo qui!' perchè c'erano sempre i soliti che sapevano che dicono:'Un buon isotto per il Ghisòt' (I Ghisio li chiamavano Ghisòt),un buon risotto per il Ghisot ,una cotoletta per il  Zëta e un cappone per il Barbùn. Dicono queste robe qui ,cercano di augurarsi queste mangiate così chenon si toglievano mai di fare. Ecco,quello lì restavano le litanie dei santi che dicevano lungo la strada:buon risotto per il Ghisot che restavano tutti i confratelli,buon risotto per il Ghisot,una cotoletta per i Zëta e un cappone per il Barbùn ...e così.. erano le litanie dei santi che dicevano