Cliché chi sùta par sénti la puizìa recità da ...

Federico Bavagnoli
 
83 I màncu i tulìn ma nén i tulòn Mancano i soldi ma non i bidoni
(Quànd par la strà son stat bütà i cuntenitùr) (Quando per la strada sono stati messi i cassonetti)

"Andùa 't vè,biciulàn,cun as sachët?
j'hu dit truvànd an piàsa al mè amìs -
"t'è 'ndà cumprè?ma zmìa 'n bel galët",
"Machè - l'ha rispondü - l'è mac l'amnìs".

"'T vëdi,na vòlta,par la purcarìa
an tüti i curt a j'éra 'n bel tulòn;
j'avnìva la spasìn purtèlu vìa
e lì l'éra rizòlta la questiòn".
 


"Dove vai,bicciolano,con questo sacchetto?
ho detto trovando in piazza il mio amico -
"sei andato a comperare? mi sembra un bel galletto",
"Macchè - ha risposto - è solo spazzatuta".

"Vedi,una volta,per la porcheria
in tutti i cortili c'era un bel bidone;
veniva lo spazzino a portarlo via
e lì era risolta la questione".
 

"ma dòpu,par ridüvi 'l persunàl ,
l'aziénda l'ha bütà di sac adàt,
che 'l biciulàn ligàva bén o mal
e 'l campàva par la strà fè rìdi i gat".

" Anvéci adès,da quànd che la spasìn
as ciàma netturbìno,la ramàsa
al dév druvèla 'l pòvar sitadìn
méntre l'azienda I'aumentrà la tàsa",
 

"ma dopo,per ridurre il personale,
l'azienda ha messo dei sacchi adatti,
che il bicciolano legava bene o male
e buttava per la strada far ridere i gatti".

"Invece adesso,da quando lo spazzino
si chiama netturbino,la ramazza
deve adoperarla il povero cittadino
mentre l'azienda aumenterà la tassa",
 

"Ecco parchè 'm nu vad cun as pachët
purtè l'amnìs an piàsa 'ntal tulòn!"
"Ma 'l malàvi,lu tén ant al tirët?"
"Eh no!lu càmpa giü;l'è pà 'n cujòn!"

"jè ànche chi 's vargògna.Na matìn
j'hu vist I'avucàt Gnëru 'n pònta 'd pé
cun an pachët grupà cun galarìn
mè vnìisa fòra frësch dal pastisé"
 

"Ecco perchè me ne vado con questo pacchetto
a portare la spazzatura in piazza nel bidone!"
"Ma l'ammalato,la tiene nel cassetto?"
"Eh no!la butta giù;non è mica un coglione!"

"c'è anche chi si vergogna.Una mattina
ho visto l'avvocato Gnëru in punta di piedi
con un pacchetto legato con un fiocco
come venisse fuori fresco dal pasticcere"
 

"che,sübiànd,l'è vzinàsi a l'amniséra
l'è lisciàsi i barbìs,l'ha guardà 'ndrè
e,trac,andrénta 'l pac e bunaséra
e pöj l'è 'ndà spuvrànd bràji e giachè".

"Madàma Arbët anvéci l'àutra séra
cun al sachët carià 'd pèl ad patàti
par fè 'n prèsa,l'è 'ndà vistì mè l'éra
cun i càusi arvitulà dzùra i savàti",
 

"che,fischiando,si è avvicinato alla pattumiera
si è lisciato i baffi,ha guardato indietro
e,trac,dentro il pacco e buonasera
e poi è andato spolverandosi pantaloni e giacca".

La signora Arbët  invece l'altra sera
con il sacchetto carico di pelli di patate
per fare in fretta,è andata vestita come era
con le calze arrotolate sopra le ciabatte".
 

"Cèrto l' è perdì 'n poc ad dignità
andè 'n gir cun l'aliàm scundì daréra
ma pèrd püsè 'd decòro la sità
cun tròpi monüment a l'amniséra".

"Mi i crëd,da biciulàn,che cùi turìsta
ca gìra la sità i vén al magòn.
A ròmpji 'l séns artìstic,bén an vìsta
al tròva la spetàcul di tulòn".
 

Certo ha perso un pò di dignità
andare in giro con il pattume nascosto dietro
ma perde più decoro la città
con troppi monumenti alla pattumiera".

"Io credo,da bicciolano,che quei turisti
che girano la città gli viene tristezza.
A rompergli il senso artistico,bene in vista
trova lo spettacolo dei bidoni".