I mìciu I mici
Ma 'nt si cà vègi 'd Varséj iéra sémp di cungréghi 'd gat che pö la séra 's truvàvu tüti 'n si cup ei miaulàvu iün cun l'àut e pö iéra ànche i cit,i micìni, che i andàvu cüriuzè a vëdi si vèc' lon ca i fàvu parchè iàvu sémp quàich' impréiza 'n mént e difàti, 'n cèrto pùnto,la séra i dizìvu: Ma in queste case vecchie di Vercelli c'erano sempre delle congreghe di gatti che poi la sera si trovavano tutti sui tetti e miagolavano gli uni con gli altri e poi c'erano anche i piccoli che andavano a curiosare a vedere questi vecchi che cosa facevano perchè avevano sempre qualche impresa in mente e difatti,a un certo punto alla sera dicevano:
'Matòc', andùma'
'E 'ndùa i andéi?.'
'Ti sagrìnti nén-dizìvu tacà 'l cit-nuj iùma da 'ndè...iùma da 'ndè... ciulè'
'Ragazzi,andiano'   'E dove andate?'
'Tu non preoccuparti-dicevano al piccolo-noi dobbiamo andare...dobbiamo andare ..a ciulare'
''T vè a ciulè? I vén ànche mi,i vén ànche mi ,i vén ànche mi '
'No ti t'è giùu,sta cà.Che ca 't völi vnì fè?Romp nén l'ànima.Ciàu,'ndùma'
E i partìva tüta la squàdra, turnàvu tàrdi,'n pò rüfént ma i turnàvu.
Tüti i séri pü o ménu l'éra sémp la stèsa stòria, e lü sémp:
'Ma alùra mi 'm làsi mài avnì ciulè,vén ànche mi, vén ànche mi'
'Ma cià, fa che vnì,na séra, fa che vnì, cuzì 'lménu 't sudìsfi ànche ti'
'Vai a ciulare?Vengo anch'io,vengo anch'io,vengo anch'io'
'No tu sei giovane,sta a casa.Che cosa vuoi venire a fare?Non rompere l'anima.Ciau,andiamo'
E partiva tutta la squadra,tornavano tardi,un pò arruffati ma tornavano.Tutte le sere più o meno era sempre la stessa storia, e lui sempre:
'Ma allora a me non mi lasciate mai venire a ciulare,vengo anch'io,vengo anch'io'
'Ma cià,fa che venire,una sera,fa che venire,così almeno ti soddisfi anche tu'
E i pàrtu i van adzùri i cup a 'd na cà vzìn'a e là iéra n'àuta squàdra che iu spetàva, i cumìnciu  vardèsi a distànsa e miàu e mièu e màu e tüti i vèrs che i fàvu e s'avzinàvu sémp da pü. An bèl mumént as vulàvu dos e patapìn patapòn zmiàvu rampà e s'arvitulàvu e 'l micìno l'ha campàsi 'n mès ànche lü e frin, fron,iàn campài 'n pusòn , muménti 'l va giü di cup,'s rampiàva sü dùi o trè vòlti e pö l'ha dit :
'Santì matòc',mi i vad cà parchè sun stuf da ciulè'.
E partono vanno sopra i tetti di una casa vicina e là c'era un'altra squadra che li aspettava,cominciano a guardarsi a distanza e miàu e mièu e màu e tutti i versi che facevano e si avvicinavano sempre di più.Un bel momento si volavano addosso e patapìn,patapòn sembravano scatenati e il micino si è buttato in mezzo anche lui e frin e fron ,gli hanno dato uno spintone,a momenti va già dai tetti,si arrampicava su due o tre volte e poi ha detto:
'Sentite ragazzi,io vado a casa perchè sono stufo di ciulare'