O signùr       Quand séra giùu         Apulugìa dal vin barbéra     La cà da rat      Giöbi di Capüsìn     Al fasìn'i dl'àni pasà      Oh che sità
Il tombarèllo         El barlitéro         L'è sunài trè bot al paìs        La cansòn dal vin        Bon'a nöt càra sità     Ai tre bèi giùu  Càra ustarìa
Furgài   Furgài dal dì dop     Gin gin    La crìca     La curòn'a   La gàia   L'è 'ncò 'nca 'ncöi     Lüìza   Ma la vìta la gìra     Marièmi i völ marièmi    Oi bèla 't vurìisi vnì   Pùvra 'd ris     Ruzinòt




                                                                                                                                                                                                         
 
 










Oh Signùr
Na séra a la stasiòn
Quand séra giùu
La gàja fiuràja
Oh che sità
Video Off Line
Video Off Line
Video Off Line.
Video Off Line
Video Off Linr