video off-line 


12


Quànd ca l'è finì l'épuca di ràid l'è impiantà la fàbrica di aeruplàn:l'AVIA e cuschì l'è 'l prim vol dl' FL3.N'aeruplàn meravigliùs ca l'è dürà 40 àni,ànche da pü.  L'àva an mutùr da 60 cavàj,duj post, velucità mìnima 70 km/h e màsima 170 e l'éra ideàl par scòla e istrüsiòn dal prim livèl. Custichì ién fòto d'aeruplàn pén'a imatriculà.E cuschì l'è l'avucàt Malinvèrni ansèma 'l culaudatùr ad l'FL3 e cuschi anvéci l'è n' FL3 ricustrüì da n'aeroclub ad Türìn che però al vòla ànche cuschì.Dop la guèra iàn cumisiunàgni an pòchi da la Frànsa da la Svìsera,da Izraéle quaidün  ànche da l'Itàlia ma lonca l'è mancài l'è stata pròpi l'Itàlia.Tüti 'l vòlti che 'l fàva di dimustrasiòn a Rùma iéru tüti entüziàsti di s'aeruplanìn,però i ùrdu ai rivàvu nén. Se mlu ciamàva mi a gliu dizìva sübit che se 't völi véndi quaicòs a Rùma t'è da ònzi i rùi,ma sa s'ciàra che sulì ai piazìva nén.Pöi l'è vandì la dìta, andùa l'è  Quando è finita l'epoca dei raid ha impiantato la fabbrica di aeroplani:l'AVIA e questo qui è il primo volo dell'FL3.Un aeroplano meraviglioso che è durato 40 anni e anche di più.Aveva un motore di 60CV,due podsti,velocità minima 70 km/h e massima 170 ed era l'ideale per scuola e isruzione del primo livello.Queste sono foto di aeroplani appena immatricolati.E questo è l'avv.Malinverni insieme al collaudatore dell' FL3 e questo invece è un FL3 riostruito da un aeroclub di Torino ch però vola anche questo.Dopo la guerra gliene hanno ordinati un pò dalla Francia ,dalla Svizzera,da Israele,qualcuno anche dall'Italia ma quello che è mancato è stata proprio l'ItaliaTutte le volte che faceva una dimostrazione a Roma erano tutti entusiasti,ma gli ordini non arrivavano.Se lo chiedeva a me glielo dicevo subito che se vuoi vendere qualcosa a Roma devi ungere le ruote,ma si vede che questo non gli piaceva.Poi ha venduto la ditta,dove è 
 

Chi l'è quànd che l'è rivà a Ozàka. La fòto l'è piàla 'n giurnalista giapunéis ,l'è nén propi 'l màsim ma l'è tüt lònca iè.E quànd ca l'è aterà an Giapòn,la prìma ròba iàn bütàlu 'n parzòn.Parchè l'àva aterà anti 'n camp militàr e l'éra pruibì.Iàn fìn'a cunfiscài l'aeruplàn.Nén mac.Pö dop ién rivà tüti i giapunéis che i cimàvu da pudéj fè 'n gir cun l'aeruplàn ,ma lü al pudìva nén parchè l'aeruplàn l'éra pü nén al so ma l'èra dal guvèrnu giapunéis.Pöj lü l'è turnà 'ndaré cun la Transiberiàna,dùdas dì.
 
 
 
 

Qui è  quando è arrivato a Osaka.La foto l'ha presa un giornalista giapponese.Non è proprio il massimo ma è tutto quello che c'è.E quando è atterrato in Giappone,la prima cosa lo hanno messo in prigionr.Perchè era atterrato in un campo mlitare ed era proibito.Gli hanno persino confiscato l'aeroplano.Non solo.Poi sono arrivati tutti i giapponesi che chiedevano di poter fare un giro con l'aeroplano.Ma lui non poteva perchè l'aeroplano non era più suo ma del governo giapponese.Poi è tornato indietro con la Transiberiana,dodici giorni.
 
 
 
 

andàji al Sambonet e lü l'è tentà la furtün'a e  l'è bütàsi a fè i autumòbij, ma ànche lì l'éra nén al so misté parchè al so misté l'éra vulè,e dop an poc lè piantàla lì. Chi l'àva già na cèrta età.Cùsta l'è na tàrga ca iè antl'Aeroclub ad Varséj par ricurdè al ràid Varséj-Tòkio e iè ànche na péra avzìn'a a i àngar andùa iéra i so aeruplàn. Ma mi iù pü car ricurdèlu cuzì, cun n'FL3 ca 'l vòla ansìma la skyline ad Varséj.E pö iè ancùra na fòto.Cùsta l'è na fòto fàta al prim di 'd mars dal 1964.L'aeruplàn a l'è n'FL3 che i vulàvu ancù tranquilamént.Anti 'n camp d'aviasiò avzìn'a a Türìn,a Brüìn.E cuschì i son mi al di che iàn brevetàmi da pilòta spurtìu. Chi iù pén'a finì la pròva dl'ezàm.Iù rivà ,iù farmà l'aeruplàn,iù drimbì la capòt e iàn fàmi la fòto quànd che i son près ausèmi....ai son mi chi m'àus.
 
 

andato il Sambonet e lui ha tentato la fortuna e si è messo a fare automobili,ma anche lì non era il suo mestiere,perchè il suo mestiere era volare e dopo un pò ha smesso.Qui aveva già una certa età.Questa è una targa che c'è nell'Aeroclub di Vercelli per ricordare il raid Vercelli-Tokio e c'è anche una lapide vicino agli angar dove c'erano i suoi aeroplani.Ma io preferisco ricordarlo così,con l'FL3 che ola sulla skyline di Vercelli.E poi c'è ancora una foto.Questa è una foto fatta il primo di marzo del 1964.L'aeroplano è un FL3 che volavano ancora tranquillamente.In un aeroporto vicino a Torino,Bruino.E questo sono io il giotno che mi hanno brevettato da pilota sportivo.Qui ho appena finito la prova di esame.Sono arrivato.Ho fermato l'aeroplano,ho aperto la capote e  mi hanno fatto la foto quando mi sto alzando...sono io che mi alzo.
 
 


12