video off-line


04


250
A iàn inventà l'elica. Iàn ancumincià a stüdiè i élichi marìn'i , ma 's capìs che se i andàvu bén antl'àcua , antl' ària l'éra tüt n àutar pàra 'd màgni e quìndi iàn mudificài e iàn gabulà fin'a quànd che iàn truvà na fùrma che pöj l'è nànca cambià pròpi tant fin'a adès. Iàn inventà 'l sistéma  'd cuntròl dla diresiòn che l'éra necesàri par avéj an mìnim ad sicürësa.Tra l'àut vénta ànche savéj che iéra ànche 'n prémi da vìnsi ad vàri mìla dòlar , ma par vìnslu ventàva vulè par an mìj e turnè 'ndaré fin'a a la parténsa e, sénsa cuntròl a dla diresiòn, l'era pròpi nén pusibil fè avànti e 'ndré. Iàn fin'a inventà la galerìa dal vént par pruvè di mudelìn par stüdiè l'aerodinàmica di àli e dl'élica. Ansùma iàn cumpurtàsi mè se i savéisu già che l'aeronàutica l'avrìa diventà an business culusàl mè ca l'è adès. Cusch' l'è 'l telegràma che iàn mandà sübit al dopdiznà dal 17 dicémbar. Dop spedì 'l telegràma iàn tüti bütàsi a tàula ansèma i Guàrdia Còsta e la stòria, cüntà an quaj àni dop anti n lìbar da Orville Wright,la dis che, anti n cantòn di cùla baràca iéra na cavagnëta pién'a d'öu e che John T. Daniels, cul che l'àvà scatà la fòto dal prim 
266
Hanno inventato l'elica.Hanno iniziato a studiare le eliche marine, ma si capisce che se andavano bene nell'acqua,nell'aria era tutto un altro paio di maniche e quindi le hanno modificate e hanno provato fino a quando hanno trovato una forma che poi non è neanche cambiata tanto fino adesso.Hanno inventato il sistema 
di controllo della direzione che era necessario per avere un minimo di sicurezza.Tra l'altro bisogna anche sapere che c'era un premio da vincere di parecchie migliaia di dollari ,ma per vincerlo bisognava volare per un miglio e tornare indietro fino alla partenza e, senza controllo della direzione,non era proprio possibile fare avanti e indietro. Hanno persino inventato la galleria del vento per provare dei modellini per studiare l'aerdinamica di ali e elica. Insomma si sono comportati come se sapessero già che l'aeronautica diventava un business colossale com'è adesso.Questo è il telegramma che hanno mandato subito il pomeriggio del 17. Dopo spedito il telegramma si sono messi a tavola tutti insieme alla guardia costiera e la storia,raccontata qualche anno dopo da Orville Wright,dice che in un angolo di quella baracca c'era una cesta piena di uova e che John T.Daniels, quello che aveva scattato la foto del primo 
180
Ma dizùma ancù quaicòs di si duj fratéj Orville e Wilbur Wright. Al pàri l'éra 'n vëscu anglicàn e lur i fàvu i ciclìsta a Dayton (Ohio).Quànd che iàn entüziazmàsi par al vol , iàn sübit ancumincià a fè di pròvi cun di aliànt. Ién andà avànti par vàri àni e iàn inventà quàzi tüt. Iàn düvì inventè fìn'a 'l mutùr parchè cuj che iéru a dispuszisiòn o iàvu pòca puténza o iéru trop gréu. Al mutùr iàva na puténsa ad 12 cavài e al peizàva 98 kìlu. Iàva 4 cilìndar cun n alezàgi da 4 pòlas e na cùrsa da 4 pòlas istés valadì na cilindrà cìrca ad 3200. Vénta ànche capì che par antlura l'éra già an mutùr sufisticà. Al dì d'ancöj na cilindrà ad 3200 agl' ià na Feràri che ià 400 cavàj e la viàgia a püsè che 300 a l'ùra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma diciamo ancora qualcosa su questi due fratelli Orville e Wilbur Wright.Il padre era un vescovo anglicano e loro facevano i ciclisti a Dayton (Ohio). Quando si sono entusiasmati per il volo hanno subito incominciato a fare delle prove con degli alianti.Sono andati avanti per qualche anno e hanno inventato quasi tutto. Hanno dovuto inventare persino il motore perchè quelli che c'erano a disposizione o avevano poca potenza o erano troppo pesanti.Il motore aveva una potenza di  12 Hp e pesava 98 kg.Aveva 4 cilindri con un alesaggio di 4 pollici e una corsa lo stesso di 4 pollici e cioè aveva una cilindrata di 3200.Bisogna capire che per allora era già un motore sofisticato.Oggi una cilindrata di 3200 ce l'ha una Ferrari che viaggia a più di 300 all'ora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vol, al capastasiòn di Guàrdia Còsta,al vardàva sa cavagnëta e la zmiàva che ia 'ntereséisa niénte d'àut. An bèl mumént John T. Daniels l'è dit:"Ma andùa l'è ca iéi piài tüti si öu". Parchè cul povròm l'àva pasà la vìta a fè 'l pescatùr e pöi l'àva truvà 's post antla stasiòn di guardacosta ma, praticamént tüta la vìta l'àva mangià gnénte d'àut che pës e ad sicür l'àva maj s'ciarà tànti öu cuzì tüti 'nsèma. Alùra Wilbur Wright, che l'éra püsè giugastròn dla cumpanìa,  l'è dìji "A 't sénti bèl mat, t'è s'ciarà cùla galìn'a  ca iè chi, pén'a fòra d' l'üs? cùla lì la fa , ògni giurnà che 'l signùr al mànda 'n tera, da vint a vintesìnc öu" . Cuschì, che l'àva pén'a asistì al prim vol a dla stòria, che la zmiàva o ànche 's pöl dì l'éra 'n miràcul , parchè a cul'épuca iéra ancù dla gént che i dizìvu che se 'l signùr al vulìva fèni vulè , l'avrìa dàni di àli, a l'éra preparà a crëdi qualsisìa miràcu. Alùra l'è ausàsi, l'è andà fòra, l'è fat an gir antùr la ca , pö l'è turnà andaré e l'è dit "La zmìa pròpi na galìn'a nurmàl".


04

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volo,il capostazione dei guardiacosta, guardava quella cesta e sembrava che non gli interesasse nient'altro.
Un bel momento John T.Daniels ha detto:"Ma dove avete preso tutte quelle uova".Perchè quel poveruomo aveva passato la vita a fare il pescatore e poi aveva trovato posto nella stazione di guardiacosta ma, praticamente per tutta la vita non aveva mangiato altro che pesce e di sicuro non aveva mai visto tante uova così tutte insieme-Allora Wilbur Wright,che era il più giocherellone della compagnia,gli ha detto:"Senti bel ragazzo,hai visto quella gallina che c'è qui appena fuori dell'uscio?quella lì fa,ogni giornata che il signore manda in terra,da 20 a 25 uova."Questo qui che aveva appena assistito al primo volo della storia,che sembrava o anche,si può dire era un miracolo,perchè a quell'epoca c'era ancora della gente che diceva che se il Signore voleva farci volare ci avrebbe dato le ali,era preparato a credere qualsiasi miracolo.Allora si è alzato,è andato fuori,ha fatto un giro intorno alla casa,poi è tornato indietro e ha detto:"Sembra proprio una gallina normale"