1 -  Vagòn 'd secònda clàsse (1978)
 2 -  La nöt di Sant,luntàn da cà...(1978)video off-line