La cològna     La colonia
Iàva 'n fradèl ca l'éra dal trëdas ...no?  a l'éra dal trëdas e  l'è 'nda suldà parchè l'è stac' ùra da permanént. Antal fratémp ca l'éra suldà a l'è surtìi la guéra dl' Africa e mè fradèl l'è 'nda 'n Africa.Quand ca l'è riturnà da réduce,l'éva surtì dal trantasés, mi dal trantasèt iàva nov  àni ,püdìva 'ndè 'n culògna,parchè cuj prìma ad nov agn ai püdìvu nén andè 'n culògna.
E lùra iùma fac' la dumànda e 'l prim ad lüj dal trantasèt iùma partì. Mè fradèl l'ha cariàmi 'sla bìce,davànti, e mè surèla ansl' àuta bìce cun al mè zainët. 
Alùra sévu 'ncù nanc Larisè mi iàva za i öc' fòra dla tèsta,parchè mi da Gnàn'a,al màsim ca iàva stàc' ,iàva stac' fìn'a al campusàntu truvè la mè nòna al simitëri...la mè biznòna,veramént.
Avevo un fratello che era del tredici...no? era del tredici ed è andato soldato perchè è stato ora da permanente. Nel frattempo che era soldato è uscita la guerra d'Africa.Quando è ritornato da reduce,era uscito nel trentasei,io nel trentasette avevo nove anni,potevo andare in colonia,perchè quelli prima di nove anni non potevano andare in colonia.E allora abbiamo fatto la domanda e il primo di luglio del trentasette siamo partiti. Mio fratello mi ha caricato sulla bice,davanti,e mia sorella sull'altra bice con il mio zainetto. Allora eravamo ancora neanche a Larizzate io avevo già gli occhi fuori dalla testa,perchè io da Lignana ,il massimo che era stato ,ero stato fino al camposanto a trovare la mia nonna al cimitero...la mia bisnonna,veramente.
Rivùma Larisè,al tranvàj da Varsé l'andàva Trin.Nuj esénd ansla dèstra,pasàvu riva cul tranvàj.Tacà mè fradèl i gìva,:'Fèrma...scàrta, 't vöghi ca 'n vén dos.Scàrta 't vöghi ca iè sa bèstia lì...'n vén dos...lònca l'è sulì'.
E lü...pac na zbèrla :'Sta cìtu'...e va bén...Ai rivùma fìn'a Varsé,an pòrtu antè iéra 'l ristòro mundarìzi.Lì an bütu tüt an fìla e i fan ia squàdri da vint.Nuj i séru 'ntla squàdra nümar iün e iàvu na fìja da Gnàn'a ca 's ciamàva la Fiorìna....am ricòrd pü nén al cugnòm parchè mè i fac ricurdèmi dal trantasèt. 
Alùra an bütu 'n fìla,an pòrtu la stasiòn e mi iù cminsà zlarghè i öc'...vardè.'Va ca 't dévi 'ndè 'nsüma' mè fradèl. 'Ansüma lì?'T vöghi nén che füm ca 'l fa? Ai vag nén mi lì.Mi iù pagüra,vag nén'.'At vè,at vè. Alùra quànd ca l'è stac' ùra l'ha campàmi ansüma.
Arriviamo a Larizzate,il tramway da Vercelli andava a Trino.Noi essendo sulla destra,passavamo vicino a quel tramway.A mio fratello dicevo,:'Ferma...scarta,vedi che ci viene addosso.Scarta,vedi che c'è questa bestia lì...ci viene addosso...che cosa è quello lì'.E lui...pac una sberla:'Sta zitto'...e va bene...Arriviamo fino a Vercelli.ci portano dove c'era il ristoro mondariso.Lì ci mettono tutti in fila e fanno le squadre da venti.Noi eravamo nella squadra numero uno e avevamo una ragazza di Lignana che si chiamava la Fiorina...non mi ricordo più il cognome perchè come faccio a ricordarmi del trentasette.Allora ci mettono in fila,ci portano alla stazione e io ho incominciato ad allargare gli occhi...guardare.'Guarda che devi andare sopra' mio fratello.'Sopra lì?Non vedi che fumo che fa?Io non vado.Io ho  paura,non vado'.'Vai,vai'. Allora quando è stata l'ora mi ha buttato sopra.
E lì 'nsüma la signorìna l'ha setàni tüti 'n fìla sü cuj vagùn ad tèrsa clàse ca iéva 'l bosc. E lì,satà,stàva lì bugiàva nén e vardàva. 
Séva 'ncu nén  Aziàn iàva za i öc' fòra da 'ntla tèsta,fòrsa 'd vardè da chi e da là,sàva nén. 
D' ògni mòdo ,tüc' i paìs chi pasàvu ia gnìva sü cuj duj o trè,tüc' cuj dla pruvìncia 'd Varsé.Dòpu iùma rivà a Cazàl,a iàn cminsà cariéni di àuc' e bèla cumpanìa,an tutàl iàn dàni pö la bùrsa da fè 'n poc ad marénda e iùma rivà fìn'a Savòn'a e pö iàn cariàni 'nsal pùlman e iàn purtàni a Loàno. Quànd che iù rivà là,iù vüst cul giardìn ,iù dic':
' Madòna, ma chi l'è 'l paradìzo terrèstre'.Mi iù maj vüst na ròba bèla 'nt sa manéra,tüti i piànti ,tüt pulìt,tüt biànc.Zlargàva i öc' ,mi séva fòra dla gràsia di Dìu.Alùra la signorìna l'ha ciapàni,parchè ognadün iàvu da vardè la so squàdra, ai püdìvu nén...
E lì sopra la signorina ci ha seduti tutti in fila su quei vagoni di terza classe che c'era il legno.E lì,seduto, stavo lì non mi muovevo e guardavo.Non ero ancora ad Asigliano avevo già gli occhi fuori dalla testa,a forza di guardare di qui e di là,non sapevo.In ogni mood,tutti i paesi che passavamo venivano su quei due o tre,tutti quelli della provincia di Vercelli.Dopo siamo arrivati a Casale,hanno incominciato a caricarne degli altri e bella compagnia, in totale ci hanno dato poi la borsa per fare un pò di merenda e siamo arrivati fino a Savona e poi ci hanno caricati sul pulman e ci hanno portato a Loano. Quando sono arrivato là,ho visto quel giardino,ho detto:'Madonna,ma qui è il paradiso terrestre'. Io non ho mai visto una roba bella in questa maniera,tutte le piante,tutto pulito,tutto bianco.Allargavo gli occhi,ero fuori dalla grazia di Dio.Allora la signorina mi ha preso,perchè ognuno doveva guardare la sua squadra,non potevano...
An pìja,an pòrta dénta e l'ha dit :'Ti 't dòrmi chi,ti 't dòrmi lì,ti 't dòrmi lì'. Pö zlarg 'l mè zainët,dop dùi minüti rìva la signorìna:'Dazvistìsti!'.'Mè dazvistìsti?'.'Sì ca 't dévi 'ndè fè la dòcia'.' La dòcia? Sag nan co l'è,mi'.'Dazvistìsti!'. L'ha tirà la tendìn'a e l'ha vardà e l'ha dic' :'Càmbia si müdàndi.Vàrda che 'ntla bùrsa,'ntal zainët, at dévi avéj al custüm da bagn...cul blö'. E iù vardà,iù truàlu  e iù bütàlu e 'm ciàpa e 'm càmpa 'ntla dòcia e pö l'è drimbì l'àcua.Ma mi sémp...sémp am fàva dré,iàva pagüra.E l'àva vüstmi l'ha fac' che ciapèmi chi par al cupët...ohp...sùta.L'è lavàni parchè iàvu da fèni la vìzita. I àuc',ai mè duj amìs ca iàva 'nsèma, a iàn vüst ma ca l'éva. A ién dic' :'Ma nuj iàvu nén pagüra' parchè iàvu vüst,ma gnànca lur la dòcia iàvu maj fàla.Ma numèc iévu pü vèc',iévu pü malisiùs. Rìva la dumìnica,ai rìva 'l fra dì mësa che la dumìnica matìn'a i andàvu nén an spiàgia. Ai rìva 'l fra dì mësa e la signorìna la dis :'Piéro,va sèrvi mësa,ti ca ta 'ndàvi za  a Gnàn'a'. Mi prende,mi porta dentro e ha detto:'Tu dormi qui,tu dormi lì,tu dormi lì'.poi allargo il mio zainetto,dopo due minuti arriva la signorina:'Svestiti'.'Come svesitit!'.'Si ,che devi fare la doccia'.'La doccia?Non so neanche che cosa è,io'.'Svestiti!'. Ha tirato la tendina e ha guardato e ha detto:'Cambia queste mutande.Guarda che nella borsa,nello zainetto, devi avere il costume da bagno...quello blu'.E ho guardato,l'ho trovato e l'ho messo e mi prende e mi butta nella doccia e poi ha aperto l'acqua.Ma io sempre...sempre mi facevo indietro,avevo paura.E mi aveva visto ha fatto che prendermi qui per la collottola...ohp...sotto.Ci ha lavati perchè dovevano farci la visita.Gli altri,i miei due amici che avevo insieme,hanno visto com'era..Hanno detto:'Ma noi non avevamo paura' perchè avevano visto,ma nanche loro la doccia non l'avevano mai fatta.Ma solo erano più vecchi,erano più maliziosi.Arriva la domenica,arriva il frate  a dire messa e la signorina dice:'Piero,va a servire la messa,tu che andavi già a Lignana'.
'Sèrvi mësa? E va bén'. 
E iù 'nda ,iù servì la mësa.Finì la mësa iùma bütàsi giüghè,tuc' tranquìl,parchè iéra 'l diretùr cun al sübiòt,quànd ca l'éra ùra 'l sübiàva. Alùra nuj poc par vòta 's lavàvu 'l man.
Am fàvu stè 'n rìga ma di suldatìn.Iàn dàni da mangè e tüt, la fin an pòrtu la banàna.
E iù cminsà vardèji dos sulà  e iù dic' :'Ma sulì l'è 'n toc ad bosc.Lònca l'è dès sulì.Su nén mi lònca l'è'. D'ògni mòdo iùma mangià e pö sa banàna l'éva sémp lì.E la signorìna,la Fiorìna l'è dic':'A tlu màngi nén la banàna?'.'Ma 'm piàs nén' Alùra l'è capì e l'è dic' :'A Gnàn'a i sun nén al banàni,cuschì ién maj vüstji'. Alùra l'è plàmla e mi iù mangiàla. Ai mè duj amìs lu mangiàvu nén nànca lur,lu sàvu nén.Quànd che iàn vüst ca l'è plàmla mi a lu fàvu ànca lur e pö i fàvu l'èrlu e ién dic' :'Nuj lu sàvu mangè'.'Ma mè i fàvi savéilu che Gnàn'a a gnéva mìa.
Che iéj maj mangiài'. Va bén cun tüt sulì iùma mangiàla e i pàsa cùla ca la servìva 'n tàula e l'ha dit:'T'è piaciùta la banàna?'.'No non mi è piaciùta'.' E l'hài mangiàta lo stesso?'.
'E sì'. Parchè tucava parlè tüt italiàn neh.
'Servire messa?E va bene'.E sono andato,ho servito la messa.Finita la messa ci siamo messi a giocare,tutti tranquilli,perchè c'era il direttore con il fischietto,quando era ora fischiava.Allora noi poco per volta ci lavavamo le mani.Ci facevano stare in riga come dei soldatini.Ci hanno dato da mangiare e tutto,alla fine ci portano la banana. E io ho cominciato a guardare addosso a quello là e ho detto:'Ma quello lì è un pezzo di legno.Che cosa è adesso quello lì.Non so io che cosa è'.In ogni modo abbiamo mangiato e poi questa banana era sempre lì.E la signorina,la Fiorina ha detto:'Non la mangi la banana?'.'Ma non mi piace' Allora ha capito e ha detto:'A Lignana non ci sono le banane,questo qui non le hanno mai viste'.Allora me l'ha pelata e io l'ho mangiata.I miei due amici non la mangiavano neanche loro,non lo sapevano.Quando hanno visto che me l'ha pelata a me, lo facevano anche loro e poi facevano i gradassi e hanno detto:'Noi la sapevamo mangiare'.'Ma come facevano a saperlo che a Lignana non ce n'erano.Che non le avete mai mangiate'. Va bene con tutto quello l'abbiamo mangiata e passa quella che serviva a tavola e ha detto:'Ti è piaciuta la banana?'.'No,non mi è piaciuta'.'E l'hai mangiata lo stesso?'.''E si' Perche bisognava parlare tutto italiano neh.
La dumìnica dop...mi pö i avrìa mangiàni na sigèla neh...la dumìnica dop ai pàsu cun la banàna...cùla là la rìva là e 'n da dùi brëgni.L'ha dic' :
'Tè non te la do perchè non ti piàce'.
Pö 'ndàvu 'n spiàgia e tüt , e tüti 'l dumìnichi l'éva sémp la medézima ròba. La dumìnica dop l'ha pü nén mandàmi sèrvi mësa,iù pü nén andà, iù dit :'Ménu màle' Ma tant la banàna iù pü nén mangiàla ...ècu.
Iù rastà sénsa.Ma quànd che iù gni ca iù mìa dìlu no mi.Iù mìa dìlu che mi lu sàva nén.
Cuj duj macàcu là ién dit :'Al Piéro a iàn dàji la banàna ,l'avrìva nén mangèla,'l cardìva l'éisa stac' an toc ad bosc. Iù dic' :'E parchè vuiàut lu sàvi?.Lu sàvi parchè i sévi davànti da mi mangè.Iéi vüst ma ca l'è fac' la Fiorìna e iéi fàlu ànca vuiàuc'.Altriménti lu sàvu nén nànca lur.E già parchè co iàvu da fè che iù mangià 'l prosciutto che iàva dazdòt agn quànd che iù 'nda la vìzita militàr.
La domenica dopo...io poi ne avrei mangiato un secchio neh...la domenica dopo passano con la banana...quella là arriva là e mi da due prugne.Ha detto:'Tè non te la do perchè non ti piàce'.Poi andavamo in spiaggia e tutto, e tutte le domeniche era sempre la medesima roba.La domenica dopo non mi ha più mandato a servire messa,non sono più andato,ho detto:'Meno male' Ma intanto la banana non l'ho più mangiata...ecco.Sono rimasto senza.Ma quando sono venuto a casa non l'ho mica detto  no io.Non l'ho mica detto che io non lo sapevo.Quei due macachi là hanno detto:'Il Piero gli hanno dato la banana,non voleva mangiarla,credeva che fosse stato un pezzo di legno.Ho detto:'E perchè voialtri lo sapevate?Lo sapevate perchè eravate davaniti a me a mangiare.Avete visto come ha fatto la Fiorina e l'avete fatto anche voialtri.Altrimenti non lo sapevano neanche loro.E già perchè che cosa dovevamo fare che ho mangiato il prosciutto che avevo diciotto anni quando sono andato alla visita militare.