02Tüti lu völu audio off-line Tutti la vogliono

'Fa la Panìsa dès... l'ha zò capità nèh ... capità na vìra ca iéra in risturànt a Funtanè...iéra n'arfè ad camperìsti,ién agnì par mangià la Panìsa. Sa dòna l'é nén bòn'a fò la Panìsa.L'ha fac' la pàsta al fur,la fa 'l plòchi, pö iu büta 'ntal fur.La Panìsa vénta stàji pras.Stàji pras,curòla e na bàla e n'àtra. Sèt ùri la séira si camperìsti i rìvu da 'n gir, da fa i so gir... la Panìsa...la Panìsa iéra nén. Oh màma...'m teléfuna :'At dévi fàmi 'n piazì gros' .'Ma què 't völi?'.'Fàmi la Panìsa!'. Mi 'ntal mè frìgo iù sémp tüt.Qualùnque mumént , iè sémp tüt la ramén'a ca la funsiòn'a.'Fàmi la Panìsa!'
Iù dic':'Vàrda,cià...vént minüti ca i cöza 'l ris'.E 'nfàti,dop vént minüti l'è rivàji na ramén'a paröc' ad Panìsa.'Alelùja!' ai batìvu tüti 'l man.
:'Fa la Panisa adesso... è già capitato neh... capitato una volta che c'era un ristorante a Fontanetto... c'era un gruppo di camperisti,sono venuti per mangiare la Panisa.Quella donna non è capace a fare la Panissa.Ha fatto la pasta al forno.La Panisa bisogna stargli dietro.Stargli dietro,curarla e una balla e l'altra.Alle sette di sera questi camperisti arrivano da un giro ,da far i loro giri.... la Panisa... la Panisa non c'era.Oh mamma....... mi telefona:'Mi devi fare un piacere grosso'.'Ma che cosa vuoi?'.'Fammi la Panisa'.Io nel mio frigo ho sempre tutto.Qualunque momento,c'è sempre tutto la ramina che funziona.'Fammi la Panisa!' Ho detto:'Guarda,cià... venti minuti che cuocia il riso'.E infatti dopo venti minuti è arrivata una ramina cpsì di Panisa. 'Aleluia!' battevano tutti le mani.
Mi iö pruà ansèma ai Giapunéis ca iàn agnì,iàn avrì 'gnì qui pròpi par mangià...parchè lur al ris a lu fan...giùma...ai màngiu 'l ris an biànc, mës'ciu nén la vardüra,ai bütu la vardüra cun al ris biànc,pö iu bàgnu déntra...i avrìvu ca i mustéisa ,ca i mustéisa mës'cià i componénti da fa 'l rizòt o la Panìsa.La Panìsa l'han sagiàla an divèrsi post...però pròpi mës'cià i güst. Ah sì? Alùra,ca la vén'a qui...a iö bütàji na scusàl davànti...at vén'i qui e 't vöghi ma ca i fag mi la... però lur ia 'rmagnìvu meraviglià pròpi da vöghi acmà ca 's fa girà 'l ris,mës'cialu ansèma i prufüm e iàn bütàsi a tòula ... öhhhhhhh sa niu füisa stàjni .Ia vrìvu ch'i andéisa sés méis da là.Ma no che mi i vén nén da là mustàvi mè ca 's fa mangià 'l ris parchè pö ai van cò ai fan mè iàn vöja parchè la so abitüdine l'è cùla lì. Nuj,la nòsa abitüdine... mi 'n gìjsu :


 
 


Io ho provato con i Giapponesi che sono venuti qui proprio per mangiare ... perchè loro il riso lo fanno...diciamo...mangiano il riso in bianco,non mescolano la verdura,mettono la verdura con il riso bianco, poi lo bagnano dentro ... volevano che gli insegnassi,che gli insegnassi a mescolare i componenti per fare il risotto o la Panisa.La Panisa l'hanno assaggiata in diversi posti... però proprio mescolati i gusti. h sì? Allora venga qui... le ho messo un grembiule davanti...vieni qui e vedi come faccio io la ... però loro rimanevano meravigliati proprio nel vedere come si fa a girare il riso,mescolarlo insieme ai profumi e si sono messi a tavola... ohhhhh se ce ne fosse stato.Volevano che andassi sei mesi di là. Ma no che io non vengo di là a insegnarvi come si fa a mangiare il riso perchè poi vanno a casa e fanno come hanno voglia perchè la loro abitudine è quella lì.Noi,la nostra abitudine.. mi dicessero

Sa i vén'u a Funtanè,ai vén'u par mangià la Panìsa.Iè moc an post sul ca l'è bun fòla.Ma adès ca iè entràji i giùu... a la fan ,par carità.Véci 's risturànt lì ,mi i sag nén se lu cugnòs, as risturànt ad Funtanè,lu ciàmu La Bucunà.Sa la ciàma la Panìsa,a la fan neh,ma i fan an ris e fazö,l'è nén Panìsa,l'è 'n ris e fazö.An Cumün an mànda ciamà... i camperìsti ca i vén'u Funtanè:'Vénta chi vén'i fa la Panìsa al Cumün!'.''Ndùma, ma 'ntè chi la fùma?'. A iéra la Prutesiùn Civìl,l'àva mac si furnelìn... ma 'ntè chi fàga mi la Panìsa lì 'nsüma?Mi iù témp da fòla,però la Panìsa ai völ an fö...nén ca 'l vén'a cìtu ,pö 'l vén pü gros,pö 'l vén pü cìtu'. Alùra mi iù dic':'Aspèta 'n mumént, iùma 'n càmper,'ndùma ansal càmper ,lu fùma 'nsal camper.Al camper l'ha quat fö, am crubìva la ramén'a paröc'... e ma n' iùma fòni 'nsisè.


Se vengono a Fontanetto,vengono per mangiare la Panisa.C'è solo un posto solo che è capace a farla.Ma adesso che sono entrati i giovani...la fanno per carità.Invece quel ristorante ,non so se lo conosce,quel ristorante di Fontanetto,lo chiamano la Bucunà.Se la chiede la Panisa,la fanno,ma fanno riso e fagioli,non è Panisa,è un riso e fagioli.Nel Comune mi mandano a chiamare... i camperisti che vengono a Fontanetto:'Bisogna che vieni a fare la Panisa al Comune!'.'Andiamo,ma dove la facciamo?'.C'era la protezione civile, aveva solo quei fornellini... ma dove faccio io la Panisa, li sopra?Io ho tempo di farla,però la Panisa vuole un fuoco... non che diventa piccolo,poi un pò più grosso,poi diventa più piccolo'.Allora io ho detto:'Aspetta un momento, abbiamo un camper,andiamo nel camper, la facciamo nel camper.Il camper ha quattro fuochi,mi copriva la ramina così .... e ma ne abbiamo fatte così tante.